پایان نامه های ارشد سری هجدهم

بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند ، وفاداری به برند و رضایت مشتریان- …

۰٫۹۹

۱٫۰۰

۱٫۰۰

۱٫۰۰

۱٫۰۰

۰٫۶۳۳

۰٫۰۰۰

مقدار مجاز

>0.8

>0.9

>0.9

>0.9

>0.9

< 3

< 0.08

۴-۷- آزمون فرضیات
۴-۷-۱- مدل یابی معادلات ساختاری
مدل سازی معادلات ساختاری یکی از فنون مدل سازی آماری است که فنون دیگری مانند رگرسیون چند متغیره، تجزیه و تحلیل عاملی و تجزیه تحلیل مسیر را در بر می گیرد و تمرکز اصلی آن بر روی متغیر های پنهان است که توسط شاخص های اندازه پذیر و متغیرهای آشکار، تعریف می گردد. با استفاده از این روش می توان روابط علت و معلولی میان متغیرهایی که بطور مستقیم قابل مشاهده نیستند را با توجه به خطاها استنتاج نمود و میزان همبستگی و شدت اثرگذاری هر یک را بر دیگری، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. به همین دلیل، مدل سازی معادلات ساختاری با عنوان تجزیه تحلیل متغیرهای پنهان یا مدل سازی علی نیز شناخت شده است. در این روش مانند رگرسیون، کمی سازی روابط میان متغیرهای مستقل و وابسته صورت می گیرد. البته بر خلاف پارامترهای رگرسیون که همبستگی های تجربی را نشان می دهد پارامترهای ساختاری، همبستگی های علی را تبیین می کنند.
۴-۷-۲- آزمون فرضیات اصلی
در نمودارهای زیر به ترتیب مدل معادلات ساختاری فرضیات اصلی تحقیق در حالت ضرایب معناداری و ضرایب ساختاری نشان داده شده است. چنانچه در حالت ضرایب معناداری، آماره t خارج از بازه ۱٫۹۶+ و ۱٫۹۶ـ قرار داشته باشد فرضیه مورد تایید قرار می گیرد. همچنین ضریب ساختاری نیز نشان از میزان رابطه یا تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته دارد.
بر اساس این نمودارها همچنین می توان میزان تاثیرات غیر مستقیم متغیر ارزش ویژه برند را بر متغیر وفاداری به برند از طریق نقش تعدیلگری متغیر رضایت مشتری محاسبه نمود. شاخصهای برازش نشان داده شده در زیر هریک از دو مدل نشان می دهد که تا چه میزان طراحی مدل مناسب بوده و مدل با داده هائی که محقق جمع آوری نموده است تطابق دارد.
 
نمودار۴-۱۹-مدل فرضیات اصلی در حالت ضرایب معناداری
 
نمودار ۴-۲۰- مدل تحقیق در حالت ضرایب ساختاری
شاخصهای برازش مدل فرضیات اصلی تحقیق
شاخصهای برازش مدل تحقیق که در جدول ۴-۱۹ آمده، نشان می دهد که مدل با داده های جمع آوری شده از نمونه های آماری تحقیق، برازش مناسبی دارد. یعنی این مدل روابط را به درستی نشان می دهد.
جدول۴-۱۸- شاخصهای برازش مدل کلی تحقیق

شاخص