پایان نامه های ارشد سری هجدهم

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند ، وفاداری به برند و رضایت مشتریان- قسمت …

>0.9

>3

< 0.08

تحلیل عاملی تاییدی متغیر مرتبه دوم ارزش ویژه برند
در نمودار زیر متغیر مرتبه دوم ارزش ویژه برند در حالت ضرایب استاندارد نشان داده شده و بر اساس بارهای عاملی روایی همگرای آن بررسی می گردد. آنچه از معادلات اندازه گیری در این نمودار نتیجه گرفته می شود این است که کلیه بارهای عاملی مقادیر بالای ۰٫۴ را اختیار کرده و سوالات در حد زیادی می توانند متغیر مکنون ارزش ویژه برند را مورد سنجش قرار دهند.
 
نمودار ۴- ۱۵-مدل اندازه گیری متغیر ارزش ویژه برند در حالت بار عاملی
در نمودار زیر متغیر ارزش ویژه برند در حالت ضرایب معناداری به وسیله آماره تی نشان داده شده است. نتایج آماره تی برای تک تک معادلات اندازه گیری نشان می دهد که ارتباط گویه ها با متغیر مکنون ارتباطی معنادار است.
 
نمودار ۴-۱۶-مدل اندازه گیری متغیر ارزش ویژه برند در حالت ضرایب معناداری
شاخصهای برازش برای مدل اندازه گیری ارزش ویژه برند
شاخصهای برازش مدل تحلیل عاملی متغیر ارزش ویژه برند که در جدول زیر آمده، نشان می دهد که مدل با داده های جمع آوری شده از نمونه های آماری تحقیق، برازش مناسبی دارد. یعنی برای سنجش متغیر ارزش ویژه برند از سوالات مناسبی استفاده شده است.
جدول ۴-۱۶- شاخصهای برازش ارزش ویژه برند

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

شاخص AGFI GFI CFI NNFI NFI ۲/dfχ RMSEA
مقدار به دست آمده ۰٫۹۷ ۱٫۰۰ ۱٫۰۰ ۱٫۰۰ ۱٫۰۰ ۱٫۳۸۶ ۰٫۰۴۴