پایان نامه های ارشد سری هجدهم

بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند ، وفاداری به برند و رضایت مشتریان- قسمت ۳۰

در نمودار زیر متغیرهای برونزای تحقیق در حالت ضرایب استاندارد نشان داده شده و بر اساس بارهای عاملی روایی همگرای آن بررسی می گردد. آنچه از معادلات اندازه گیری در این نمودار نتیجه گرفته می شود این است که کلیه بارهای عاملی مقادیر بالای ۰٫۴ را اختیار کرده و سوالات در حد زیادی می توانند متغیرهای برونزای تحقیق را مورد سنجش قرار دهند.
 
نمودار ۴-۱۳-مدل اندازه گیری متغیرهای برونزای تحقیق در حالت بار عاملی
در نمودار زیر متغیرهای برونزای تحقیق در حالت ضرایب معناداری به وسیله آماره تی نشان داده شده است. نتایج آماره تی برای تک تک معادلات اندازه گیری نشان می دهد که ارتباط گویه ها با متغیرهای مکنون ارتباطی معنادار است.
 
نمودار۴-۱۴-مدل اندازه گیری متغیرهای برونزای تحقیق در حالت ضرایب معناداری
شاخصهای برازش برای مدل اندازه گیری متغیرهای برونزا
شاخصهای برازش مدل تحلیل عاملی متغیرهای برونزای تحقیق که در جدول زیر آمده، نشان می دهد که مدل با داده های جمع آوری شده از نمونه های آماری تحقیق، برازش خوبی دارد. یعنی گویه های مورد استفاده برای سنجش متغیرهای برونزای تحقیق به درستی به کار گرفته شده اند.
جدول۴-۱۵- شاخصهای برازش متغیرهای برونزای تحقیق

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

شاخص AGFI GFI CFI NNFI NFI ۲/dfχ RMSEA
مقدار به دست آمده ۰٫۸۵ ۰٫۹۰ ۰٫۹۸ ۰٫۹۷ ۰٫۹۸ ۲٫۲۴۹ ۰٫۰۶۵
مقدار مجاز >0.8 >0.9 >0.9 >0.9