پایان نامه های ارشد سری هجدهم

بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند ، وفاداری به برند و رضایت مشتریان- …

۹۹۴/۱

۰۳۳/۰

هویت رستوران

۴۲۰

۸۷۷/۰

۲۴۸/۰

سبک زندگی

۴۲۰

۱۷۷/۱

۰۸۳/۰

رضایت مشتری

۴۲۰

۲۴۸/۱

۰۷۷/۰

وفاداری مشتری

۴۲۰

۹۸۶/۰

۲۰۸/۰

با توجه به جدول ۴-۱۴ مربوط به آزمون کولموگروف- اسمیرنف متغیر های اصلی تحقیق مشاهده می شود که مقدار سطح معنیداری بدست آمده برای هر متغیر به جز متغیر رضایت درونی ایدهآل بالاتر از ۰۵/۰ می باشد، درنتیجه فرض صفر پذیرفته می شود. بنابر این متغیر های تحقیق در نمونه مورد بررسی دارای توزیع نرمال می باشند. لذا این پیش نیاز اول برای انجام مدل یابی معادلات ساختاری فراهم می باشد. همچنین می توان گفت که برای آزمون فرضیات تحقیق می توان از روش های پارامتریک استفاده نمود.
۴-۶- تحلیل عاملی تاییدی
در مدل یابی معادلات ساختاری[۱۲] عموما دو نقش اصلی مد نظر می گیرد.
۱- مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تاییدی
۲- مدلهای ساختاری یا تحلیل مسیر
۴ – ۶– ۱- تحلیل عاملی تاییدی یا تحلیل مدل اندازه گیری[۱۳]
به رابطه بین متغیرهای مکنون[۱۴] با مشاهده گرها، مدل اندازه گیری می گویند. با استفاده از بارهای عاملی[۱۵] حاصل از این روابط در مدلهای ساختاری، روایی مدلها مورد سنجش قرار می گیرد. به منظور تحلیل ساختار درونی پرسشنامه، از ابزار تحلیل عاملی تاییدی[۱۶] استفاده می شود. در نمودارهای زیر نتایج تحلیل عاملی متغیرهای درونزا و برونزای تحقیق به همراه جدول شاخصهای برازش مدلها آورده شده است که در مجموع روایی پرسشنامه و معادلات اندازه گیری تحقیق را مورد بررسی قرار می دهند.
۴-۶-۲- تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای برونزا

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.