پایان نامه های ارشد سری هجدهم

بررسی خواص فیزیکی فیلم نانو کامپوزیت پلی لاکتیک اسیدنقره و تاثیرآن بر …

مارک

کشور سازنده

کلروفرم ( ۹۸%)

مرک

آلمان

پلی لاکتیک اسید ( PLA)

نیچر ورک

آمریکا

نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم/ نقره

باران شیمی

ایران

پلی اتیلن گلایکول (PEG)

مرک

آلمان

۳-۲- روش تهیه نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/ نقره
در این بررسی از دو روش بر مبنای روش تبخیر حلال ( Solvent Casting ) برای تولید نانو کامپوزیت پلی لاکتیک اسید/ نقره استفاده شد، که یکی از روش ها با استفاده از کلوئید نانو نقره و دیگری با استفاده از پودر نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم با پوشش ۵% نانو ذرات نقره انجام شد.
۳-۲-۱- تهیه نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/ نقره با استفاده از کلوئید نانو نقره
در این روش از تولید نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/ نقره، گرانول های PLA را با استفاده از ترازوی دیجیتال ۰٫۰۰۰۱ ( با دقت ۰٫۱ میلی گرم، ژاپن) وزن کرده و سپس برای تهیه محلول ۵% وزنی-حجمیPLA و کلروفرم،PLA در کلروفرم حل شد. به منظور تهیه تیمارهای نانو کامپوزیت مورد نظر ( ۰٫۵%، ۱% و ۲%)، محلول ۵% PLA را با مقدار تعیین شده کلوئید نقره بر اساس پلیمر پایه(PLA) ترکیب کرده و روی شیکر (مدلHeidolph / Mr Hei-standard، آلمان) با دور ۱۴۰۰دور بر دقیقه قرار داده تا کاملا مخلوط شد. به منظور جدا کردن فاز آبی ناشی از کلوئید نقره در محلول حاوی نانو ذرات نقره و PLA، محلول مورد نظر در دستگاه سانتریفوژ ( /Hettich UNIVERSAL 320، آلمان) به مدت ۱۵ دقیقه با دور ۳۴۰۰ قرار گرفته شد و پس از گذشت زمان مدنظر محلول کاملا دو فاز شد. این مرحله جهت شستشو و جدا کردن کامل فاز آبی از کلوئید نقره چند بار با اضافه کردن آب دو بار تقطیر تکرار شد. پس از جداسازی کامل فاز آبی از کلوئید نقره به همان مقدار آبی که از محلول کسر شده، کلروفرم اضافه شد و دوباره برای انحلال بهتر روی شیکر و اولتراسوند ( مدلPARSONIC 7500S ، ایران) گذاشته شد. در آخر محلول نهایی در ظروف پتری دیش ریخته شد. قابل به ذﮐﺮ است که ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﯾﮑﺴﺎن و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ، ظروف پتری دیش برای خشک شدن ﺑﺮ ﺳﻄﺤﯽ ﺻﺎف ﮐﻪ صافی آن ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮاز تایید شده اﺳﺖ قرار گرفتند. پس از تبخیر حلال و خشک شدن کامل فیلم، لبه های فیلم به آرامی از جداره های پتری دیش جدا شد تا برای آزمون های مورد نظر مورد بررسی قرار گیرد.
شکل ۳-۱ : تهیه نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/نقره با استفاده از کلوئید نانو نقره
۳-۲-۲- تهیه نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/نقره با استفاده از پودر نانو نقره
در این روش برای تهیه نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/نقره در ابتدا همانند روش قبل محلول ۵% PLA و کلروفرم تهیه شد. برای تهیه تیمارهای نانوکامپوزیت، مقدار مشخص شده از نانو ذرات نقره بر اساس PLA به محلول ۱۰% وزنی-حجمی PEG (پلی اتیلن گلایکول) و کلروفرم اضافه شد. شات های حاوی نانو ذرات نقره و PEG روی شیکر با دور ۱۴۰۰ دور بر دقیقه قرار گرفت. محلول ۵% PLA و کلروفرم را به محلول نانوذرات نقره و PEG اضافه شد و تا زمانی که از اختلاط آن ها اطمینان حاصل شد روی شیکر و در اولتراسوند قرار گرفت. در نهایت مشابه روش قبل محلول نهایی در پتری دیش ریخته شد و پس از خشک شدن کامل از آن جدا شد.
PEG به منظور جلوگیری از انباشتگی و توزیع یکنواخت نانو ذرات نقره در ماتریس پلیمر اضافه شد.
 
شکل(۳-۲) : تهیه نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/ نقره با استفاده از پودر نانو نقره
پس از چندین بار تکرار آزمایش و بکارگیری امولسیفایرهایی همچون توئین و پلی اتیلن گلایکول و انجام آزمایش با غلظت های مختلفی از کلوئید و پودر نانو ذرات نقره، روش تهیه نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/ نقره با استفاده از پودر نانونقره و پلی اتیلن گلایکول، به علت داشتن ظاهری بهتر و بافتی یکنواخت تر نسبت به روش تهیه نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/ نقره با استفاده از کلوئید نانو ذرات نقره، روش بهتری در نظر گرفته شد و بقیه آزمایشات با این روش تولید ادامه یافت.
۳-۳- آزمایشات
آزﻣﻮن ﻫﺎی انجام شده در اﯾﻦ پژوهش ﺷﺎﻣﻞ بررسی ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و حضور نانو لایه ها در ﻓﯿﻠﻢ ﭘﻠﯽ ﻻﮐﺘﯿﮏ اﺳﯿﺪ و ﻧﺎﻧﻮ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ های آن و همچنین بررسی اثر فعالیت ضد میکروبی فیلم های مورد نظر بر سنتیک رشد باکتری گرم منفی اشرشیا کلی می باشد.
۳-۳-۱- بررسی فعالیت ضد میکروبی فیلم نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/نقره
۳-۳-۱-۱- باکتری مورد استفاده و روش فعالسازی آن
برای فعالسازی باکتری اشرشیا کلی (ATCC 25922)، باکتری در محیط کشت اختصاصی مایع نوترینت براث[۹۷]کشت داده و به مدت ۲۴ ساعت در انکوباتور( پارس طب نوین، ایران) ۳۷ قرار گرفت. بعد از ۲۴ ساعت از باکتری مورد نظر روی محیط کشت جامد نوترینت آگار[۹۸] کشت خطی چهار منطقه ای داده شد و در انکوباتور ۳۷ به مدت ۲۴ ساعت قرار گرفت. سپس یک کلنی از باکتری به آب مقطر استریل اضافه شد و با استاندارد ۰٫۵ مک فارلند مقایسه شد، آنقدر از کلنی باکتری به آب مقطر استریل اضافه شد تا زمانی که کدورتی معادل ۰٫۵ مک فارلند داشته باشد.
به منظور تهیه استاندارد ۰٫۵ مک فارلند مقدار دقیق ۱٫۱۷۵ گرم از کلرید باریم و ۱ گرم از اسید سولفوریک غلیظ را بصورت جداگانه در ارلن ۱۰۰ سی سی به حجم رسانده، سپس ۰٫۰۵ سی سی از محلول کلرید باریم را با ۹٫۹۵ سی سی از محلول اسید سولفوریک غلیظ ترکیب کرده و در نهایت استاندارد ۰٫۵ مک فارلند حاصل شد که مطابق استاندارد در nm 625 باید جذبی برابر۰٫۰۸ تا ۰٫۱۳ داشته باشد و همچنین کدورت آن برابر ۱۰۸ ۱٫۵ است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.