دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار …

: ارزش دفتری دارایی‌ها
سود ناخالص عملیاتی(GP)[3]: دیگر متغیر وابسته مورد استفاده در این تحقیق می باشد که از طریق رابطه زیر بدست می آید:
(۱-۲)

۱-۷-۲ متغیر مستقل

متغیر مستقل همان محرک است و محرک به هر جنبه ای از محیط فیزیکی، اجتماعی، و مانند اینها اطلاق می شود که بر نوع به خصوصی از رفتار تاثیر می گذارد( هومن، ۱۳۸۴، ص ۱۱۴). متغیر های مستقل در این تحقیق شاخص های مدریت سرمایه در گردش می باشد که عبارتنداز:
سرمایه در گردش را با معیارها و مؤلفه های مختلفی می سنجند که در اینجا تحت عنوان شاخص های مدیریت سرمایه در گردش ذکر می گردد.
AR [۴]: دوره وصول مطالبات که از طریق رابطه۱-۳ محاسبه می شود برابر میانگین تعداد روزهایی است که شرکت مطالبات خود را از مشتریانش جمع آوری می کند. طبق نظر لانگ و همکاران(Long & et al, 1993) معاملات اعتباری و فروش های نسیه، وسیله ای برای جذب مشتریان جدید است و بسیاری از شرکتها در تلاش هستند تا استانداردهای اعتباری خود را در جهت جذب مشتریان جدید تغییر دهند . به علاوه اعطای امتیازات به مشتریان باعث تحریک فروش می گردد چرا که به مشتریان این اجازه را می دهد، کیفیت محصول را قبل از پرداخت ارزیابی نمایند .در نتیجه با توجه به سرمایه گذاری های مهم در حسابهای دریافتنی به وسیله بسیاری از شرکتهای بزرگ، مدیریت اعتبارات می تواند تاثیر مهمی بر روی سودآوری شرکت و در نتیجه ارزش آن داشته باشد.
(۱-۳)
:[۵] INV دوره نگهداری موجودی کالا که از طریق رابطه۱-۴ محاسبه می شود نشان دهنده میانگین تعداد روزهایی است که موجودی کالا به وسیله شرکت نگهداری می شود. سطح بهینه ای از موجودی کالا تاثیر مستقیمی بر روی سودآوری خواهد گذاشت چرا که منابع سرمایه در گردش را برای سرمایه گذاری در چرخه کسب و کار تجاری آزاد خواهد کرد و هدف آن کاهش هزینه ها و افزایش سود می باشد در حالی که نیازهای مشتریان به بهترین نحو پاسخ داده می شود ( Lazaridis, I, Tryfondis, D. 2006)
(۱-۴)
:[۶] AP دوره پرداخت بدهی جاری نیز نشان دهنده میانگین زمانی که سازمان بدهی هایش را با عرضه کنندگان خود تصفیه می کند، می باشدواز طریق رابطه۱-۵ محاسبه می گردد .سیاست های اتخاذ شده در قبال عرضه کنندگان نیز بر روی سودآوری سازمان تاثیر خواهد گذاشت (Lazaridis, I, Tryfondis, D.2006)
(۱-۵)
چرخه نقدینگی[۷] (CCC) مؤلفه اصلی مدیریت سرمایه در گردش به حساب می آید که در برگیرنده دوره وصول مطالبات، دوره نگه داری موجودی کالا و دوره پرداخت بدهی جاری می باشد که به صورت مختصر توضیح داده می شوند.
چرخه نقدینگی نیز فاصله زمانی وجوه نقد برای خرید موجودی برای استفاده در فرآیند تولید و زمانی که وجوه نقد ازطریق فروش محصول نهایی به شرکت باز می گردد را شامل می شود. این شاخص از طریق رابطه۱-۶ محاسبه می گردد .لازم به ذکر است که شاخص چرخه نقدینگی اگر چه در این مقاله به عنوان شاخص مدیریت سرمایه در گردش در نظر گرفته شده است ولی می تواند به عنوان یک شاخص عملکرد نیز در نظر گرفته شود . جانسون و سوئنن( Johnson & Soenen, 2003)نیز در بررسی شاخص های شرکت های موفق، چرخه نقدینگی را به عنوان یک معیارعملکرد در نظر گرفته اند.
(۱-۶)
چرخه عملیاتی (OC): عبارت است حاصل جمع دوره وصول مطالبات (AR) و دوره نگهداری موجودی کالا(INV):
(۱-۷)

۱-۷-۳ متغیرهای کنترلی

متغیرهای کنترلی در این پژوهش عبارتند از:
اندازه شرکت[۸](FSize): مطالعات قبلی نشان داده اند که اندازه شرکت تاثیر مثبت در سودآوری شرکت دارد)چان، ۱۹۹۳ پوست و ویلسون، ۱۹۹۶؛ سو، (۲۰۰۱ . به دلیل اینکه شرکتهای بزرگ دارای امتیازات بالاتر اعتباری هستند با پایین نگه داشتن پول نقد براحتی میتوانند سرمایه از بازار سهام دریافت نمایند، هرچند که شرکتهای بزرگ از رشد فرصتها بهره مندند که این منجر به عملکرد مثبت شود. در این تحقیق منظور از اندازه، لگاریتم طبیعی دارایی در پایان سال مالی شرکت است.
اهرم مالی[۹](LEVRG): بر اساس تئوری سلسله مراتب[۱۰] یک شرکت زمانیکه با کمبود وجه مواجه می شود تمایل به افزایش سرمایه در داخل قبل از صدور سهام جدید و یا قرض گرفتن پول از خارج دارد)مایرز، ۱۹۸۴). ازاین رو این شرکت سرمایه خود را -اگر وجود داشته باشد- برای مصرف داخلی یا پرداخت بدهیها نگه می دارد.بدهی بیشتر به معنی این است که سرمایه کمتری برای عملیات در داخل در دسترس است که این ریسک را افزایش می دهد.انتظار می رود نسبت بدهی به ارزش بازار منفی شود. این امر ممکن است موجب ظرفیت برای جمع آوری پول و افزایش سودآوری شود. از رابطه زیر بدست می آید:
(۱-۸)

۱-۸ قلمرو تحقیق

۱-۸-۱ قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

۱-۸-۲ قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی در این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

۱-۸-۳ قلمرو زمانی تحقیق

مبنای زمانی در این تحقیق از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۰ می باشد.

۱-۹ تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی

مدیریت سرمایه در گردش : مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از ترکیب بهینه اقلام سرمایه در گردش، یعنی داراییها و بدهیهای جاری؛ به گونه ای که ثروت سهامداران را حداکث

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

ر سازد (رهنمای رود پشتی، ۱۳۸۹). مدیران واحدهای انتفاعی در شرایط مختلف با توجه به عوامل درونی و بیرونی و با در نظر گرفتن ریسک و بازده باید راهبردهای مناسبی را برای اداره و مدیریت سرمایه در گردش واحد خود انتخاب کنند؛ به گونه ای که منجر به افزایش بازده، توان نقدینگی، توان پرداخت بدهی و در نهایت تداوم فعالیتهای واحد انتفاعی گردد. سرمایه در گردش یکی ازمنابع تامین مالی به ویژه برای شرکتهای کوچک ومتوسط و در حال رشد است. مدیران مالی واحدهای کسب وکار، روزانه با تصمیمهای مربوط به “مدیریت سرمایه در گردش ” روبه رو می شوند. برای نمونه، نگهداری حجم بالایی از موجودیها باعث کاهش در هزینه های وقفه احتمالی در چرخه تولید یا زیانهای تجاری ناشی از کمبود محصولات، کاهش هزینه های عرضه و حفاظت در مقابل نوسانهای قیمتها می شود و از طرف دیگر، به فروش شرکت از جهات مختلف اعتبار تجاری مناسب می بخشد. با اینکه سرمایه گذاری زیاد شرکتها در موجودیها و کسب اعتبار تجاری باعث کاهش ریسک می شود، اما در مقابل سودآوری را نیز کاهش می دهد. & Lazaridis, 2006) (Tryfonidis
از نگرانیهای مدیریت، میزان سرمایه گذاری در داراییهای جاری و مدیریت سرمایه درگردش است؛ به گونه ای که از یک طرف سهم بازار و اعتبار تجاری کسب شده بین مشتریان و عرضه کنندگان خود را حفظ کند و از طرف دیگر، سودآوری خود را افزایش دهد.لذا مدیریت این داراییها و بدهیهای کوتاه مدت به این دلیل نیازمند توجه خاص است که مدیریت سرمایه در گردش، نقش مهمی در سودآوری و نقدینگی شرکتها وهمچنین ریسک و بازده آن بازی می کند
مدیریت وجوه نقد: شرکت ها استراتژی های مدیریت وجوه نقد خود رابر محور دو هدف تعیین می کنند : ۱٫ تهیه و تأمین وجه نقد برای انجام پرداخت های شرکت . ۲ . به حداقل رساندن موجودی هایی که در شرکت به صورت راکد باقی می ماند (پی نوو، ریموند، ۱۳۸۶).
بنابراین می توان با توجه به این وظایف برای مدیریت وجوه نقد این چنین استدلال کرد که مدیریت مناسب و بهینه وجوه نقد بر روی مدیریت سرمایه در گردش سازمان تاثیر خواهد گذاشت چرا که بر روی دوره وصول مطالبات و دوره پرداخت بدهی ها تاثیر می گذارد و آنها را در سطح بهینه نگه می دارد.( ۲۴٫ Polák & Kocurek 2007).
نسبت بدهی: با این نسبت کل وجوهی که از محل بدهی ها تامین شده محاسبه می شود و از تقسیم کل بدهی ها بر کل دارایی ها به دست می آید. چیو وچنگ در مطالعه ای که بر روی عوامل موثر بر مدیریت سرمایه در گردش داشته اند، دریافتند که نسبت بدهی ارتباط منفی معناداری با تراز نقدینگی خالص و نیازمندی های سرمایه در گردش و در نتیجه با مدیریت سرمایه در گردش دارد و هر چه میزان نسبت بدهی بالاتر باشد میزان سرمایه در گردش لازم برای عملیات روزمره سازمان کاهش می یابد (فتحی،۱۳۸۸)
جریان نقدی عملیات: چیو وچنگ(۲۰۰۵) در مطالعه اثر جریان نقدی عملیاتی بر روی مدیریت سرمایه در گردش دریافتند که جریان نقدی عملیاتی ارتباط مثبت معناداری با تراز نقدینگی خالص و ارتباط منفی معنادار با نیازمندی های سرمایه در گردش دارد و در نتیجه بر روی مدیریت سرمایه در گردش سازمان تاثیر گذار می باشد. (فتحی،۱۳۸۸)
یکی از مرتبط ترین ریسک ها به سرمایه در گردش سازمان، ریسک نقدینگی می باشد.ریسک نقدینگی ریسک نبود وجه نقد برای بازپرداخت تعهدات است.عموماً شرکتها هنگامی که به علل مختلف نتوانند محصولات خود را به فروش برسانند (افزایش موجودی کالا )، یا نتوانند وجوه نقد ناشی از فروش را دریافت کنند (وصول مطالبات ) و یا این که هزینه ها ی آنها افزایش بی رویه داشته باشد با مشکل نقدینگی مواجه می شو ند. بروز مشکل نقدینگی باعث نقصان در ساختار مالی شرکت گردیده و متعاقب آن خرید مواد اولیه و پرداخت تعهدات جاری با مشکل مواجه می شود در این شرایط مدیریت ریسک به عنوان عاملی مؤثر برای حل مشکل نقدینگی شرکتها در نظر گرفته می شود. گانداولی بحث می کند که مدیریت ریسک بخش مهمی از فرآیند جریان نقدی می باشد و شرکت ها می توانند با انجام اقداماتی همچون سیاستهای اعتباری مناسب، هزینه ها ی بدهی را کاهش داده و ریسک اعتباری خود را بهتر مدیریت کنند. (فتحی،۱۳۸۸)