پایان نامه های ارشد سری هجدهم

تحقیق دانشگاهی – بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتارشهروندی سازمانی در اداره امورمالیاتی منطقه شمال تهران۹۳

تقدیم به :
تقدیم به پدرومادرم
سنگ صبورمن در زندگی ام
تقدیم به همسر م
که در سایه همیاری و همدلی او به این مهم دست یافتم.
تشکر و قدردانی:
سپاس خداوند منان را که عشق آموختن در دل انسانها بر افروخت.
بدین وسیله از استاد گرامی جناب آقای دکتر حسن الماسی که در مقام استاد راهنما از مرحله انتخاب موضوع تا اتمام پایان نامه همواره از تجارب ارزنده و راهنماییهای به موقع شان بهره مند بوده ام تشکر و قدردانی می نمایم.
فهرست مطالب
فصل اول تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
۱-۱) مقدمه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱
۱-۲) بیان مساله تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………۱۳
۱-۳) اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..۱۴
۱-۴) اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………۱۵
۱-۵) مدل تحلیلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….۱۶
۱-۸) جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷
۱-۱۰) روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸
۱-۱۱) روش جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………..۱۸
۱-۱۲) روش تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………۱۸
۱-۱۳) تعریف متغیر ها وداده ها……………………………………………………………………………………………………………۱۹
فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهشی………………………………………………………………………………………………..۲۱
۲-۱ تئوری های مرتبط با عدالت سازمانی …………………………………………………………………………………………….۲۰
۲-۱-۱ عدالت در قرآن…………………………………………………………………………………………………………………۲۰
۲-۱-۲ مفهوم عدالت……………………………………………………………………………………………………………………۲۲
۲-۱-۳ عدالت در سازمان……………………………………………………………………………………………………………..۲۳
۲-۱-۴ اهمیت رعایت عدالت………………………………………………………………………………………………………۲۵
۲-۱-۵ مطالعه عدالت در سازمانها…………………………………………………………………………………………………۲۶
۲-۱-۶ عدالت و برابری……………………………………………………………………………………………………………….۲۷
۲-۱-۷ اهمیت عدالت و نتایج آن………………………………………………………………………………………………….۲۹
۲-۱-۸ ابعاد عدالت سازمانی………………………………………………………………………………………………………..۳۰
۲-۱-۹ عدالت توزیعی………………………………………………………………………………………………………………..۳۰
۲-۱-۱۰ مدلهای عدالت………………………………………………………………………………………………………………۳۲
۲-۱-۱۱ عدالت رویه ای……………………………………………………………………………………………………………..۴۳
۲-۱-۱۲ مدلهای عدالت رویه ای………………………………………………………………………………………………….۴۸
۲-۱-۱۳ نتایج عدالت رویه ای……………………………………………………………………………………………………..۵۰
۲-۱-۱۴ تشابه عدالت رویه ای و توزیعی…………………………………………………………………………………..۵۱
۲-۱-۱۵ عدالت مراوده ای……………………………………………………………………………………………………….۵۱
۲-۱-۱۶ عدالت یا بی عدالتی……………………………………………………………………………………………………۵۲
۲-۲)تئوری های مرتبط با رفتارشهروندی سازمانی……………………………………………………………………………..۷۴