پایان نامه های ارشد سری هجدهم

سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتارشهروندی سازمانی در اداره امورمالیاتی منطقه شمال تهران۹۳- …

۲-۲-۱) تعریف رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………………….۷۴
۲-۲-۲) رویکردهای اصلی در تبیین رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………….۷۷
۲-۲-۳) نظریه پردازان رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………………………..۷۹
۲-۲-۴) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………………………..۸۳
۲-۲-۵) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی براساس نقسیم بندی ارگان. ……………………………………………………۸۷
۲-۲-۶) سیاست های تشویق رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………….۹۲
۲-۲-۷) پیامدها ونتایج رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………………..۹۴
۲-۲-۸) اثرات رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد و موفقیت سازمان ………………………………………………..۹۷
۲-۲-۹) دلایل تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد ……………………………………………………………………۹۸
۲-۲-۱۰) پیامدهای فردی و سازمانی رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………۱۰۰
بخش سوم : پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳
۲-۳-۱) پیشینه داخلی ………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳
۲-۳-۲) پیشینه خارجی………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۳
بخش چهارم: معرفی سازمان(اداره امور مالیاتی)………………………………………………………………………………۱۱۷
فصل سوم: روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….۱۳۶
۳-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۷
۳-۲) روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………۱۳۷
۳-۳) جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۷
۳-۴) نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………….۱۳۸
۳-۶-۴) روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………..۱۴۱
۳-۶-۵) پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………..۱۴۱
۳-۷) روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………..۱۴۴
 ۱۴۶
۴-۱) مقدمه ۱۴۷
۴-۲) بخش دموگرافیک و توصیفی ۱۴۷
۴-۲-۱) جنسیت ۱۴۷
۴-۲-۲) تحصیلات ۱۴۸