فایل های دانشگاهی

بررسی تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان(مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)- قسمت ۵

سال

 

 

نام محقق

 

 

عنوان تحقیق

 

 

خلاصه تحقیق

 

 

 

۱۳۸۶

 

 

بابک معینی

 

 

بررسی تاثیرآموزش
شیوه های مدیریت استرس
برسلامت روان نوجوانان شهر تهران برمبنای مدل
اعتقادی بهداشتی
با رویکرد
بازاریابی اجتماعی
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 

در این تحقیق با روش نمونه گیری
خوشه ای گروه ها
مورد مطالعه قرار گرفته است.تدوین برنامه مداخله ای مبتنی بر بازاریابی اجتماعی براساس نتایج حاصل از تحقیق تکوینی ونیازسنجی مبتنی برسازه های مدل اعتقاد بهداشتی بوده است.نتایج کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی با رویکردبازاریابی اجتماعی دارای اثربخشی قابل توجهی بر روی کاهش استرس وارتقای سلامت روانی وتغییر در باورهای نوجوانان در رابطه با اختلالات روانی می باشد.
نتیجه تصویری درباره سلامت روانی

 

 

 

۱۳۸۵

 

 

محمد رحیمی

 

 

بررسی تأثیر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر پاسخ مصر ف کننده
(مطالعه موردی: نام و نشان تجاری ایرانول)

 

 

نتایج به دست آمده نشان داد که سه بعد: کیفیت درک شده، آگاهی و وفاداری به نام و نشان تجاری با هر دو پاسخ مصرف کننده رابطه معنادار و مثبت دارند . اما رابطه ای بین پیوندهای نام و نشان تجاری با پاسخ های مصرف کننده یافت نشد . بین ا رزش ویژه نام و نشان تجاری و پاسخ های مصرف کننده رابطه معنادار مثبت و شدید وجود دارد

 

 

 

۱۳۸۸

 

 

تینا باقری ،اشکان الهیاری ،محمد حقیقی ،علی دیواندری

 

 

بهبود ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری توسط ایجاد تصور از مزیت های کارکردی و غیرکارکردی ( مطالعه موردی: بانک ملّت)

 

 

این تحقیق به بررسی رابطه علّی بین تصورات از مزیت های کارکردی و غیرکارکردی حاصل ازتعاملات فعالیتهای ایجادنام تجاری، با شناخت نام تجاری(به صورت مطالعه موردی در بانک ملّت) می پردازد.

 

 

۱-۹- روش تحقیق
این تحقیق به بررسی ساختهای نظری در بافتها و موقعیت های عملی و واقعی می پردازد بنابراین یک تحقیق کاربردی می باشدوهدف اصلی آن پیدا کردن رابطه بین چند متغیر می باشدوبه بررسی این موضوع می پردازد که آیا بین بازاریابی اجتماعی وارزش نام تجاری ارتباطی وجود دارد یا خیر وازلحاظ ماهیت وروش تحقیق ازنوع تحقیقات همبستگی یا همخوانی است برای بررسی مبانی نظری وادبیات تحقیق ازمطالعات کتابخانه ای وبرای آزمون فرضیه ها ونتیجه گیری از روش میدانی وابزارپرسشنامه استفاده می شود .
۱-۹-۱-مدل مفهومی تحقیق:
اولین کسی که به منظور مفهوم سازی ارزش ویژه برند مدلی بر اساس هر دو بعد مشتری وخرده فروشان ارائه کرد آکر ( ۱۹۹۱)است. او برای ارزیابی ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده چهار جز را مطرح کرد که عبارتند از : آگاهی ازبرند- وفاداری به برند- کیفیت ادراک شده- تداعی برند.
به دلیل مزایای که مدل آکر در این زمینه دارد و با توجه به این که او این مدل را مورد آزمون تجربی قرارنداده است پس از او این مدل در جامعه های آماری مختلف مورد آزمون قرار گرفته و اعتبار سنجی شده است. در شکل زیر مدل مفهومی آکر به منظور مفهوم سازی ارائه شده است.
مدل یکپارچه بازاریابی اجتماعی که توسط کرایگ لیفبور[۶]( ۲۰۱۰ )مطرح شده از چهارعنصرمرتبط به هم با هدف سودرسانی به بازارهدف یا بخشی از جمعیت شکل گرفته است که این چهارعنصرمدل بازاریابی اجتماعی را از ارتباطات سلامت مبتنی برجامعه ،آموزش وتلاش های حمایتی واقتصادی باهدف تغییراجتماعی متمایزمی سازند.دراین تحقیق می خواهیم با بهره گرفتن ازاین دومدل تاثیر عوامل بازاریابی اجتماعی رابرارزش نام تجاری ووفاداری آگاهی شهرت رضایت وکیفیت ادراک شسده از نام تجاری موردبررسی قراردهیم.
عکس مرتبط با اقتصاد
ارزش نام تجاری
بازاریابی اجتماعی
H0

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

کیفیت ادراک شده از نام تجاری
رضایت از نام تجاری
شهرت نام تجاری
آگاهی از نام تجاری
وفاداری به نام تجاری

 

H1

 

 

 

 

 

رفتارمطلوب
آمیخته بازاریابی (محصول،خدمات،رفتار)
توجه به مخاطبان
ماهیت(محصول،خدمات،رفتار)

 

H2
H3
H4
H5
شکل ۱-۱-مدل مفهومی تحقیق(کرایگ لیفبور،۲۰۱۰،۵۹) و (آکر،۱۹۹۱،۱۵ )

جدول ۱-۱-تعاریف مدل مفهومی تحقیق(کرایگ لیفبور،۲۰۱۰،۵۹) و (آکر،۱۹۹۱،۱۵ )
 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *