پایان نامه های ارشد سری هجدهم

بررسی اثرات تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر عمر گلجایی گل شاخه بریده …

۲۰ میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N20 10 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N10
۳۰ میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N30
۴-۱۳- شمارش باکتری انتهای ساقه
جدول تجزیه واریانس دادهها نشان میدهد که اثر تکی شکاف معنی دار نشده است ولی اثر تکی نانو ذرات نقره در سطح ۱ درصد و اثر متقابل دو گانه شکاف و نانوذرات نقره در سطح ۱ درصد آماری معنی دار شده است (۴-۱).
مقایسه میانگین اثر متقابل دو گانه نشان میدهد که کمترین باکتری انتهای ساقه مربوط به تیمار شکاف ۵ سانتی متری همراه با ۲۰ میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره با ۰۰/۳ کلونی در ۱۰ سیسی میباشد و بیشترین آن مربوط به تیمار شاهد با ۱۳۲ کلونی در ۱۰ سی سی میباشد (جدول ۴-۲ و شکل ۴-۱۳).
شکل ۴-۱۳- اثرات تیمار های مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی باکتری انتهای ساقه
بدون شکاف انتهای ساقه= C0 شکاف انتهای ساقه= C1
۵ میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N5 بدون نانو ذرات نقره= N0
۲۰ میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N20 10 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N10
۳۰ میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N30
عوامل میکروبی موجب انسداد آوندی میگردند و از طرفی این موضوع موجب کاهش میزان جذب محلول شده و از طرفی کاهش جذب محلول میتواند در اثر از دست دادن آب درون بافت گیاه باشد که در نتیجه تبخیر و تعرق دچار نقص و در نهایت تجزیه کلروفیل و مرگ زود رس میگردد. بنابراین میتوان این نتیجهرو پیش بینی نمود که اگر موادی بکار گرفته شود که بتواند از رشد میکروارگانیسمها جلوگیری نماید، خواهد توانست به افزایش طول عمر گلهای شاخه بریده کمک کند. میکروارگانیسمهایی که در ظرف آب رشد میکند شامل باکتریها، مخمرها و کپک میباشد که باعث بسته شدن آوندهای چوبی و کاهش کیفیت گل بریده میشود. میکروارگانیسمها در تولید اتیلن درونزا موثر بوده که موجب کاهش عمر گلجایی گل بریده و تولید ترکیبات سمی میشوند (وادسون، ۱۹۹۸).
اورعی و همکاران (۲۰۱۱) گزارش کردند که اسانسهای گیاهی و نانوذرات نقره باعث کاهش آلودگی باکتریایی در محلول گلجایی گل بریده ژربرا میگردند. از ترکیبات متعدد طبیعی و شیمیایی می توان جهت جلوگیری از رشد باکتریها استفاده کرد (ژو و همکاران، ۲۰۰۸). نانو ذرات نقره به علت تماس سطحی بالا با باکتریها، در مقایسه با سایر ترکیبات کارایی بیشتری دارند (رای و همکاران، ۲۰۰۹).
اسفندیاری و همکاران (۱۳۹۰) اثر نانو ذرات نقره بر لیلیوم رقم ′شاکینگ′ بررسی و به این نتیجه رسیدند که بین نانو ذرات نقره و تعداد باکتری و هدایت آبی همبستگی وجود دارد و نانو ذرات نقره با نفوذ به سلول باکتری و مختل کردن زنجیره تنفسی و تقسیم سلولی در آن منجر به مرگ سلول باکتری میشود. لیو و همکاران (۲۰۰۹) اثر نانو ذرات نقره بر روی ژربرا رقم رویکو، بررسی و به این نتیجه رسیدند که تیمار نانو ذرات نقره نسبت به شاهد باکتری کمتری تولید کردند.
حاتمی و همکاران (۱۳۹۰) دریافتند که تیمار نانو ذرات نقره در مقایسه با سایر تیمارها از انسداد آوندی و رشد باکتریهای انتهای ساقه جلوگیری کرده و عمر گلجایی گل بریده رز رقم ’رد ریبون‘ را افزایش داد. شعبانی و همکاران (۱۳۹۰) با مطالعه بر روی گل بریده پرنده بهشتی دریافتند که تعداد باکتریهای موجود در محلول های گلدانی و انتهای ساقه در گلهای تیمار شده با نانو ذرات نقره کمتر از شاهد بود و نانو ذرات نقره درصد آوندهای باز را افزایش داد و تیمار ۱۰ میلی گرم بر لیتر از این ترکیب بهتر از ۵ میلی گرم بر لیتر بود.
۴-۱۴- اندازه گیری اتیلن
جدول تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر تکی شکاف، اثر تکی نانو ذرات نقره و اثر متقابل این دو عامل بر روی اتیلن در سطح ۱ درصد آماری معنی دار شده است (جدول ۴-۶). مقایسه میانگین اثر متقابل این دو عامل نشان داد که بیشترین اتیلن تولید شده مربوط به تیمار شکاف همراه با ۵ میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره با ۰۹۲/۱ نانو لیتر در لیتر در ساعت در گرم وزن تازه و همچنین کمترین اتیلن تولید شده مربوط به تیمار شکاف همراه با ۳۰ میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره با ۸۰۷/۰ نانو لیتر در لیتر در ساعت در گرم وزن تر می باشد (جدول ۴-۷ و شکل ۴-۱۴)
شکل ۴-۱۴- اثرات تیمار های مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی اتیلن
 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.