پایان نامه های ارشد سری هجدهم

مقاله علمی با منبع : بررسی اثرات تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر عمر گلجایی گل شاخه بریده آلسترومریا …

۲۰ میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N20 10 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N10
۳۰ میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N30
وجود رنگیزه و عدم رنگگیری گلبرگ گیاه یکی از شاخصهای کیفیت پس از برداشت گلهای بریده میباشد که یکی از دلایل اصلی مرتبط با پیری و عمر گلجایی میباشد. در این بین رنگیزههای کاروتنویید و آنتوسیانین از اهمیت خاصی در طول عمر پس از برداشت گل های بریده بر خوردار هستند. رنگ پریدگی یکی از علائم شایع در بسیاری از گل های پیر است و تغییرات رنگ در گلبرگ های پیر تا حدود زیادی وابسته به تغییر pH در واکوئل است (ادریسی، ۱۳۸۸).
اکبری و همکاران (۱۳۹۰) در مطالعه بر روی میخک (۱۲رنگ) گزارش دادند که هرچه میزان کاروتنوییدها افزایش می یابد، میزان زردی و روشنی گلبرگ نیز افزایش می یابد. هاشم آبادی (۱۳۹۰) با مطالعه بر روی میخک دریافت که ترکیبات ضد میکروبی با افزایش جذب آب باعث افزایش میزان رنگدانهها می شوند. بصیری و همکاران (۲۰۱۱) دریافتند که استفاده از غلظتهای بالای ترکیبات ضد میکروبی باعث افزایش میزان کاروتنویید در گلبرگ های میخک رقم ′وایت لایبرتی′ می شود علت برتری تیمارهای فوق را می توان به بهبود جذب آب دانست که بهبود در رابطه آبی از نابودی رنگیزههای مهم جلوگیری کرده و شادابی گل را بهبود میبخشد.
۴-۹- کلروفیل a
جدول تجزیه واریانس دادهها نشان میدهد که اثر تکی شکاف در سطح ۵ درصد و اثر تکی نانو ذرات نقره در سطح ۱ درصد معنیدار شده است و همچنین اثر متقابل این دو عامل در سطح ۱ درصد آماری معنی دار شده است (جدول ۴-۱).
مقایسه میانگین اثر متقابل نشان میدهد که بیشترین کلروفیل a مربوط به تیمار شکاف ۵ سانتی متری انتهای ساقه همراه با ۲۰ میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره با ۳۶۲/۱ میلی گرم در گرم وزن تر میباشد و کمترین آن مربوط به تیمار شکاف ۵ سانتی متری انتهای ساقه و ۵ میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره با ۰۲۸/۱ میلی گرم در گرم وزن تر میباشد (جدول ۴-۲ و شکل ۴-۹).
شکل ۴-۹- اثرات تیمار های مکانیکی و فیزیکی انتهای ساقه بر روی کلروفیل a
بدون شکاف انتهای ساقه= C0 شکاف انتهای ساقه= C1
۵ میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N5 بدون نانو ذرات نقره= N0
۲۰ میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N20 10 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N10
۳۰ میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N30
۴-۱۰- کلروفیل b
جدول تجزیه واریانس دادهها نشان میدهد که اثر تکی شکاف معنی دار نشده است ولی اثر تکی نانو ذرات نقره در سطح ۱ درصد معنی دار شده است. همچنین اثر متقابل این دو عامل در سطح ۱ درصد آماری معنی دار شده است ( جدول ۴-۱).
مقایسه میانگین اثر متقابل دو عامل نشان میدهد که بیشترین کلروفیل b مربوط به تیمار شکاف ۵ سانتی متری و ۲۰ میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره با ۰۴۰/۱ میلی گرم در گرم وزنتر میباشد و کمترین آن مربوط به تیمار شکاف ۵ سانتی متری به همراه ۵ میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره با ۶۶۰/۰ میلی گرم در گرم وزن تر میباشد (جدول۴-۲ و شکل ۴-۱۰).
شکل ۴-۱۰- اثرات تیمار های مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی کلروفیل b
بدون شکاف انتهای ساقه= C0 شکاف انتهای ساقه= C1
۵ میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N5 بدون نانو ذرات نقره= N0
۲۰ میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N20 10 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N10
۳۰ میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N30
۴-۱۱- کلروفیل کل
جدول تجزیه واریانس دادهها نشان میدهد که اثر تکی شکاف معنیدار نشده است ولی اثر تکی نانو ذرات نقره در سطح ۱ درصد معنیدار شده است و همچنین اثر متقابل این دو عامل در سطح ۱ درصد آماری معنیدار شده است (جدول ۴-۱).
مقایسه میانگین اثر متقابل دو عامل نشان میدهد بیشترین کلروفیل کل مربوط به تیمار شکاف ۵ سانتی متری همراه با ۲۰ میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره با ۴۳۲/۲ میلی گرم در گرم وزنتر میباشد و همچنین کمترین کلروفیل کل مربوط به تیمار شکاف ۵ سانتی متری همراه با ۵ میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره با ۶۸۹/۱ میلی گرم در گرم وزنتر میباشد (جدول ۴-۲ و شکل ۴-۱۱)
شکل ۴-۱۱- اثرات تیمار های مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی کلروفیل کل
بدون شکاف انتهای ساقه= C0 شکاف انتهای ساقه= C1
۵ میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N5 بدون نانو ذرات نقره= N0
۲۰ میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N20 10 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N10
۳۰ میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N30
زرد شدن برگ یک پدیده معمول در بسیاری از گونههای حساس مثل آلسترومریا، سوسن، داوودی و شب بو میباشد. در بسیاری از گونهها، زردی برگ ممکن است توسط قرار دادن گیاهان به مدت طولانی در تاریکی در طی انبار یا حمل و نقل به وجود آید (فرانت و همکاران، ۲۰۰۳؛ رید، ۲۰۰۲). هنگامی که برگ های بالغ از گیاه جدا میشوند پروتئین آن سریع آزاد میشود، کلروپلاستها در اثر از دست دادن کلروفیل متلاشی شده و در نتیجه یک جریان رو به خارج نیتروژن، چربیها و اسیدهای هستهای از طریق غشا منفذدار به وجود میآید و کلروفیل در گیاهان از نظر جذب و به کارگیری انرژی نورانی در فتوسنتز نقش اساسی بر عهده دارند (فهیمی، ۱۳۸۸).
افزایش جذب آب در گلهای بریده با کنترل انسداد آوندی، از پیری جلوگیری میکند و پژمردگی در برگ را به تاخیر میاندازد که خود یک شاخص افزایش عمر پس از برداشت در گلهای بریده است (الگیمابی و همکاران، ۲۰۰۹؛ ایچیمورا و همکاران، ۱۹۹۹).
۴-۱۲- شمارش باکتری محلول گلجا
جد
ول تجزیه واریانس دادهها نشان میدهد که اثر تکی شکاف معنی دار نشده ولی اثر تکی نانو ذرات نقره در سطح ۱ درصد معنی دار شده است. همچنین اثر متقابل این دو عامل بر روی یکدیگر در سطح ۱ درصد آماری معنی دار شده است (جدول ۴-۱).
مقایسه میانگین اثر متقابل دوگانه نشان میدهد که کمترین باکتری محلول گلجا مربوط به تیمار شکاف ۵ سانتی متری انتهای ساقه و ۲۰ میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره با ۰۰/۳ کلونی در ۱۰ سی سی میباشد و همچنین تیمار شاهد با ۱۱۸ کلونی در ۱۰ سیسی بیشترین باکتری محلول گلجا رو دارا میباشد (جدول ۴-۲ و شکل ۴-۱۲).
شکل ۴-۱۲- اثرات تیمار های مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی باکتری محلول گلجا
بدون شکاف انتهای ساقه= C0 شکاف انتهای ساقه= C1
۵ میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N5 بدون نانو ذرات نقره= N0