پایان نامه های ارشد سری هجدهم

پژوهش – بررسی اثرات تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر عمر گلجایی گل …

آنتی اکسیدانی……………………………………………………………………………………………………………………………………۴۶
جدول ۴-۹- مقایسه میانگین اثر شکاف بر اتیلن، میزان مالون دی آلدئید و آنزیم های آنتی اکسیدانی……….۴۶
فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل ۱-۱- گل آلسترومریا…………………………………………………………………………………………………………….۳
شکل ۳-۱- شکاف انتهای ساقه……………………………………………………………………………………………………۱۵
شکل ۳-۲- نحوه قرار دادن پلات ها…………………………………………………………………………………………….۱۵
شکل ۳-۳- روز اول عمر گلجایی………………………………………………………………………………………………..۱۷
شکل ۳-۴- پایان عمر گلجایی……………………………………………………………………………………………………..۱۷
شکل ۳-۵- اندازه گیری نشت یونی با دستگاه EC سنج…………………………………………………………………۱۸
شکل ۳-۶- اندازه گیری درجه بریکس………………………………………………………………………………………….۱۹
شکل ۳-۷- اندازه گیری کاروتنویید گلبرگ……………………………………………………………………………………۱۹
شکل ۳-۸- استخراج کلروفیل……………………………………………………………………………………………………..۲۰
شکل ۳-۹- اندازه گیری اتیلن………………………………………………………………………………………………………۲۱
شکل ۳-۱۰- کشت باکتری………………………………………………………………………………………………………….۲۱
شکل ۴-۱- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی عمر گلجایی…………………………………………۲۴
شکل ۴-۲- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی جذب آب…………………………………………….۲۸
شکل ۴-۳- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی کاهش وزن تر………………………………………۲۹
شکل ۴-۴- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی درجه بریکس……………………………………….۳۱
شکل ۴-۵- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی نسبت باز شدن گلها…………………………….۳۲
شکل ۴-۶- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی ماده خشک…………………………………………..۳۳
شکل ۴-۷- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی نشت یونی……………………………………………۳۵
شکل ۴-۸- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی رنگیزه کاروتنویید………………………………….۳۶
شکل ۴-۹- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی کلروفیل a……………………………………………38
شکل ۴-۱۰- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی کلروفیل b………………………………………….39
شکل ۴-۱۱- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی کلروفیل کل………………………………………..۴۰
شکل ۴-۱۳- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی باکتری محلول…………………………………….۴۱
شکل ۴-۱۳- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی باکتری انتهای ساقه………………………………۴۲
شکل ۴-۱۴- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی اندازه تولید اتیلن…………………………………۴۴