پایان نامه های ارشد سری هجدهم

جستجوی مقالات فارسی – بررسی اثرات تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر عمر گلجایی …

۳-۴-۱۱- شمارش باکتری ساقه و محلول گلجا
نمونه گیری از انتهای ساقه و محلول گلجا ۲۴ ساعت پس از شروع آزمایش انجام و شمارش باکتری به روش لیو و همکاران (۲۰۰۹) انجام شد (شکل ۳-۱۰).
شکل ۳-۱۰- کشت باکتری
۳-۴-۱۲- پراکسیده شدن لیپیدها
بدین منظور در پایان عمر گلجایی شاهد، یک شاخه گل خارج شد و از گلبرگ های آن برای اندازه‌گیری پراکسیده شدن لیپیدها، مالوندیآلدئید (MDA) با استفاده از روش هیت و پاکر (۱۹۸۶) به عنوان محصول واکنش پراکسیده شدن اسیدهای چرب غشاء اندازهگیری گردید.
۳-۴-۱۳- آنزیم پراکسیداز (POD)
بدین منظور در پایان عمر گلجایی شاهد، یک شاخه گل خارج شد و از گلبرگهای آن برای سنجش فعالیت سینتیکی آنزیم POD از روش یین و همکاران (۲۰۰۷) استفاده گردید.
۳-۴-۱۴- آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز (SOD)
بدین منظور در پایان عمر گلجایی شاهد، یک شاخه گل خارج شد و از گلبرگ های آن جهت ارزیابی SOD به روش اسپکتروفتومتری و با استفاده از روش ژیانوپلتیس و رایس (۱۹۹۷) اندازه گیری شد.
۳-۵- تجزیه و تحلیل داده ها
داده ها ابتدا در نرم افزار Excel ثبت شدند، سپس تجزیه و تحلیل آن ها با استفاده از نرم افزار آماری SAS و مقایسه میانگین ها بر اساس آزمون LSD انجام شد. رسم نمودارها با نرم افزار Excel انجام گرفت.
 
۴-۱- عمر گلجایی
طبق جدول تجزیه واریانس دادهها، اثر نانو ذرات نقره در سطح ۱ درصد و اثر تکی شکاف و همچنین اثر متقابل این دو عامل در سطح ۵ درصد آماری معنیدار شده است (جدول ۴-۱).
جدول مقایسه میانگین اثرات متقابل نشان داد که بیشترین عمر گلجایی مربوط به تیمار شکاف انتهای ساقه و ۲۰ میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره با ۸۸/۱۳ روز بوده و کمترین عمر گلجایی مربوط به تیمار شاهد با ۰۵/۷ روز میباشد. همچنین کلیه تیمارها نسبت به شاهد عمر گلجایی را به صورت معنیداری افزایش دادهاند (جدول ۴-۲ و شکل ۴-۱).
شکل ۴-۱- اثر تیمار های مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی عمر گلجایی
بدون شکاف انتهای ساقه= C0 شکاف انتهای ساقه= C1
۵ میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N5 بدون نانو ذرات نقره= N0
۲۰ میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N20 10 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N10
۳۰ میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N30
جدول ۴-۱- تجزیه واریانس اثر شکاف و نانو ذرات نقره بر صفات اندازه گیری شده

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

منابع تغییرات درجه آزادی عمر گلجای ماده خشک نسبت باز شدن گلها افزایش درجه بریکس کاهش وزن تر جذب آب کاروتنوئید نشت یونی کلروفیل(a) کلروفیل (b)