پایان نامه های ارشد سری هجدهم

بررسی اثرات تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر عمر گلجایی گل …

C1N30: شکاف انتهای ساقه + ۳۰ میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره
۳-۴- اندازهگیری صفات
۳-۴-۱- عمر گلجایی
طول عمر گلجایی به فاصله شروع تیمار تا زمان پیری گل که همراه با پژمردگی گلبرگها و زرد شدن برگ ها میباشد تعریف و به صورت روز بیان شد (شکل ۳-۳ و ۳-۴).
 
شکل ۳-۳- روز اول عمر گلجایی شکل ۳-۴- پایان عمر گلجایی
۳-۴-۲- کاهش وزن تر
با توجه به میزان وزن نهایی گل، وزن باز برش ، وزن ریزش و وزن نهایی، کاهش وزن تر برحسب گرم به ازای هر شاخه گل طبق رابطه زیر محاسبه شد:
(وزن ریزش ها+ وزن بازبرش ها+ وزن نهایی) -وزن تر اولیه = کاهش وزن تر
۳-۴-۳- درصد ماده خشک
پس از پایان عمر گلجایی شاهد، وزن تر گلها اندازه گیری و در دمای ۷۰ درجه سانتی گراد به مدت ۲۴ ساعت قرار داده شد. پس از اطمینان از خشک شدن کامل گلها، با ترازوی دیجیتال توزین شد. درصد ماده خشک از رابطه زیر محاسبه شد:
۱۰۰× (وزن تر گل ها در پایان عمر شاهد ÷ وزن خشک)= درصد ماده خشک
۳-۴-۴- جذب آب
با توجه به حجم اولیه محلول گلجایی (۶۰۰ سی سی) و میزان تبخیر اتاق و کاهش حجم محلول گلجایی، جذب آب از فرمول زیر محاسبه شد:
میانگین وزن تر ۵ شاخه گل ÷ (میانگین تبخیر اتاق + محلول باقیمانده در پایان عمر گلجایی)-۶۰۰ = (ml g-1FW) جذب آّب
۳-۴-۵- نشت یونی
بدین منظور در پایان عمر گلجایی شاهد نیم گرم برگ از هر پلات با ۵۰ سی سی آب مقطر دوبار تقطیر شده را داخل ظروف در بسته در دمای آزمایشگاه به مدت ۲۴ ساعت قرار دادیم و سپس با دستگاه EC سنج اندازه EC1 آن را حساب کردیم. سپس برای اندازه گیری EC2 نیم گرم برگ را در دمای ۲۰- درجه سانتی گراد به مدت ۲۴ ساعت منجمد کرده و بعد از ۲۴ ساعت دوباره برگها را در دمای اتاق به مدت ۲۴ ساعت قرار دادیم و سپس با دستگاه EC اعداد آن را خواندیم (شکل ۳-۵) نشت یونی از فرمول زیر حساب شد:
۱۰۰× EC2 ÷ EC1 = نشت یونی
شکل ۳-۵- اندازه گیری نشت یونی با دستگاه EC سنج
۳-۴-۶- افزایش درجه بریکس (درصد ساکارز موجود در ساقه)
برای اندازه گیری این فاکتور از رفرکتومتر دستی استفاده شد. بدین صورت که بعد از باز برشهای انتهای ساقه در ابتدا و انتهای عمر گلجایی شاهد، یک قطره از آب موجود در برشها (ریکاتها) بر روی صفحه شیشه ای رفرکتومتر دستی (مدل N-1α ساخت شرکت ATAGO کشور ژاپن) ریخته و درجه بریکس آن هر ۲ روز یک بار خوانده شد. تفاضل بین اعداد به دست آمده از اندازه گیری میانگین بریکس روز اول و میانگین بریکس روز آخر عمر گلجایی شاهد به عنوان درجه بریکس آن شاخه گل در نظر گرفته شد (شکل ۳-۶).
 
شکل ۳-۶- اندازه گیری درجه بریکس
۳-۴-۷- رنگیزه کاروتنویید گلبرگ
بدین منظور در پایان عمر گلجایی شاهد یک شاخه از هر پلات خارج شد و رنگیزه کاروتنویید از روش مزمودار و مجومدار (۲۰۰۳) اندازه گیری شد (شکل ۳-۷).
شکل ۳-۷- اندازه گیری کاروتنویید گلبرگ
۳-۴-۸- کلروفیل a، b و کل برگ
به منظور اندازهگیری مقدار کلروفیل، در پایان عمر گلجایی شاهد یک شاخه گل از هر پلات جهت اندازه گیری کلروفیل خارج شد. مقدار کلروفیل a، b و کل به روش مزمودار و مجومدار (۲۰۰۳) اندازه گیری شد (شکل ۳-۸).
شکل ۳-۸- استخراج کلروفیل گلبرگ
۳-۴-۹- نسبت باز شدن گلها
به منظور اندازه گیری نسبت باز شدن گلها هر ۲ روز یک بار شمارش گلهای باز و بسته انجام شد و سپس نسبت باز شدن گلها از فرمول زیر محاسبه شد:
کل گلهای باز و بسته در روز آخر ÷ گل باز روز آخر
= نسبت باز شدن گل کل گلهای باز و بسته روز اول ÷ گل باز روز اول
۳-۴-۱۰- اندازهگیری اتیلن
برای اندازه گیری مقدار اتیلن آزاد شده در روز دوم از هر گلدان یک شاخه گل انتخاب شده و مقدار اتیلن از روش چمنی (۱۳۸۴) اندازه گیری شد (شکل ۳-۹).
شکل ۳-۹- اندازه گیری اتیلن

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.