پایان نامه های ارشد سری هجدهم

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی اثرات تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر عمر گلجایی گل …

۲-۴- عوامل موثر بر عمر پس از برداشت گل های شاخه بریده
محلول های نگهدارنده گلها، مواد شیمیایی هستند که به آب اضافه می شوند تا طول عمر و کیفیت گلها را افزایش دهند و شامل کربوهیدراتها، میکروب کشها، تنظیم کنندههای pH و تنظیم کنندههای رشد میباشند. این تیمارها میتوانند در طول چرخه فروش از تولید کننده تا عمده فروش و حتی خریدار به کار روند (ابراهیم زاده و سیفی، ۱۳۷۸).
کربوهیدراتها پس از آب فراوانترین ترکیبات در بافتهای گیاهی هستند که به شکل قندهای ساده تا پلیمرهای ساده ساکارز، گلوکز و فرکتوز هستند که با نسبتهای متفاوت یافت میشوند. عمر گلهای بریده با قرار دادن شاخه گل در محلول های گلدانی حاوی کربوهیدرات افزایش مییابد. ساکارز در ترکیب بیشتر محلولهای نگهدارنده وجود دارد و تعادل آبی را در گلهای بریده بهبود میبخشد (هالوی و مایاک، ۱۹۷۹).
محلولهای محافظ گل بیشتر حالت اسیدی دارند و به همراه میکروبکشهایی جهت جلوگیری از رشد باکتریها و قارچ ها به کار میروند. به این ترتیب از انسداد آوندها که موجب کاهش جذب آب توسط گل می شوند جلوگیری میکنند. میزان قند در بافت گیاه نیز یکی از فاکتورهای کنترل کننده طول عمر گل می‌باشد معمولا افزودن قندهایی مانند ساکارز با آب گلدان گلهای شاخه بریده طول عمر گل را افزایش میدهد.
۲-۵- تیمار با ترکیبات ضدعفونی کننده و بهبود دهنده عمر گلجایی
میکروارگانیسمها یکی از عوامل کاهش طول عمر پس از برداشت گلهای بریده محسوب میشوند که در کاهش طول عمر آن ها نقش بسزایی دارند (کیا محمدی، ۱۳۸۸). استفاده از ترکیبات ضد عفونی کننده و ضد میکروبی مثل مشتقات ۸-هیدروکسی کینولین، سولفات آلومینیم، کلرید کبالت، اسید سیتریک، اسانسهای گیاهی، نانو ذرات نقره و آنتی بیوتیک ها که به تازگی مورد استفاده قرار گرفتهاند، پیشنهاد شده است (ادریسی، ۱۳۸۸؛ کیامحمدی، ۱۳۸۸؛ سلگی و همکاران، ۲۰۰۹).
۲-۶- شکاف انتهای ساقه
گلکاران گاهی اوقات از ساقههای بریده شده و شکاف خورده و همچنین حذف پوست از قاعده ساقه حمایت به عمل میآورند که در جذب بیشتر آب و افزایش عمر گلجایی گیاه موثر بوده است ( جونز، ۲۰۰۱؛ میلنر، ۲۰۰۹). تصور میشود این عملکرد باعث افزایش رویارویی آوندها با محلول موجود در گلدان شده است.
تحقیقات دی استیگر و بروخایسن (۱۹۸۶) نشان داده که در معرض قرار گرفتن سطع وسیعی از ساقه در آب تاثیر مثبتی در افزایش حرکت جانبی آب در داخل آوند چوبی داشته است. مشاهده شده جذب غیر مستقیم آب در گیاهان ژربرا که دارای ساقه تو خالی است، آب میتواند از طریق حفره های ساقه وارد شود (ون مترن، ۱۹۷۸).
ون دورن و دهارت (۱۹۹۴) اعلام کرد که پژمردگی گل های بریده در طول نگهداری ناشی از جذب ناکافی آب به وسیله بسته شدن آوندها توسط رشد باکتریها، رسوب موادی مثل صمغها، تشکیل تایلوز و وجود حبابهای هوا در سیستم آوندی بوده که با شکاف انتهای شاخه این مشکل برطرف میشود.
مهری و هاشم آبادی (۱۳۹۳) با بررسی اثر شکاف انتهای ساقه و نوع برش بر عمر گلجایی و خصوصیات کیفی گل بریده آلسترومریا دریافتند که شکاف ۵ سانتی متری انتهای ساقه و برش مورب باعث افزایش عمر گلجایی و جذب آب شده است.
۲-۷- نانوذرات نقره
نانو ذرات نقره ترکیباتی هستند که از یون Ag+ نشات گرفته و خاصیت ضد میکروبی بسیار قدرتمندی دارند. این ترکیبات اتحاد اکسیدانهای مختلفی از Ag0، Ag+، Ag2+ و Ag3+ هستند. روش کار این ترکیبات از طریق تاثیر بر نفوذپذیری غشا و فعالیت آنزیمهای زنجیره ی تنفسی میباشد (جیونگ و همکاران، ۲۰۰۴؛ راسل و هوگو، ۱۹۹۴؛ پارک و همکاران، ۲۰۰۵). نانوذرات نقره یون Ag+ آزاد میکنند (لوک و همکاران، ۲۰۰۷) و به صورت وسیع در خالص سازی آب، پزشکی، پارچه و الیاف و دیگر صنایع غیر گیاهی کاربرد دارند (جین و پرادیپ، ۲۰۰۵؛ دوباس و همکاران، ۲۰۱۱؛ چن و شلوسز، ۲۰۰۸). همچنین در صنعت باغبانی در حذف باکتریهای محیط کشت (عبدی و همکاران، ۲۰۰۸)، و اخیرا با استفاده در محلول های نگهدارنده گلها بریده کاربرد دارند (بصیری و همکاران، ۲۰۱۱؛ لیو و همکاران، ۲۰۰۹؛ کیم ۲۰۰۵؛ سلگی و همکاران، ۲۰۰۹).
تیمارهای نانوذرات به عنوان تیمار پالس و مداوم برای گلهای شاخه بریده اخیرا استفاده میشود (سلگی و همکاران، ۲۰۰۹؛ لیو و همکاران ۲۰۰۹) و به عنوان یک عامل ضد باکتری دارای اهمیت است (لوک و همکاران، ۲۰۰۷). گزارش شده است که مکانیسم نانو ذرات در ارتباط با اجزای سیتوپلاسمی و اسیدهای نوکلئیک و مهار آنزیمهای زنجیره تنفسی و تداخل با غشا و فرآیندهای نفوذپذیری غشا است (لیو و همکاران، ۲۰۰۹).
لو و همکاران (۲۰۱۰) در بررسی غلظتهای مختلف نانو ذرات در افزایش عمر پس از برداشت گل رز مشاهده کردند که غلظت ۵۰ میلی گرم در لیتر نانو ذرات بهترین تیمار و علت افزایش عمر گل را کاهش از دست دهی آب، کوچک شدن منفذ روزنه و در نتیجه کاهش تعرق در اثر اعمال نانوذرات گزارش کرد.
لیو و همکاران (۲۰۰۹) گزارش کردند که عمر گلجایی گلهای شاخه بریده ژربرا با تیمار ۵ میلی گرم در لیتر نانو ذرات به مدت ۲۴ ساعت افزایش می یابد. اثر مثبت تیمار پالس نانو ذرات نشان از جلوگیری از رشد باکتریها در محلول گلجا و انتهای ساقه گل در طول دوره پس از برداشت است. با این حال فعالیت‌های فیزیولوژیکی نانو ذرات نیز امکان پذیر است.
لو و همکاران (۲۰۱۰) با بررسی تیمار کوتاه مدت نانو ذرات نقره بر روی گلهای رز رق

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

م ’موی استار‘ با غلظت های ۵، ۱۰۰ و ۲۵۰ میلی گرم بر لیتر اظهار داشتند که تیمار ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم در لیتر باعث افزایش عمر گلجایی و جلوگیری از کاهش وزنتر گردید. همچنین نانوذرات نقره باعث کاهش باز شدن روزنهها و جلوگیری از بیان ژن های اکواپارین شد.
کاظمی پور (۱۳۹۱) طی بررسی غلظتهای مختلف نانو ذرات نقره و سیلیکات سدیم بر روی گل بریده داودی بیان کرد که تیمار نانو ذرات نقره با غلظت ۱۰ میلی گرم در لیتر باعث افزایش عمر گلجایی شدند. لیو و همکاران (۲۰۱۲) با بررسی اثر نانو ذرات نقره بر عمر گلجایی گل برگ زینتی اکاسیا دریافتند که به دلیل اثر ضد باکتریایی این ماده عمر گلجایی در مقایسه با شاهد افزایش معنی داری را نشان داده است.
اورعی و همکاران (۲۰۱۱) گزارش کردند که اسانسهای گیاهی و نانو ذرات نقره باعث کاهش آلودگی باکتریایی در محلول گلجایی گل بریده ژربرا (Gerbera jamesonii) میگردد. کاظمی و عامری (۲۰۱۲) اثر اسانسهای گیاهی ، نانوذرات نقره و سالسیلیک اسید را به آلودگی میخک بررسی و دریافتند که تمامی تیمارها نسبت به شاهد باعث کاهش چند برابری جمعیت باکتری می گردد.
۳-۱- مواد گیاهی
در شهریور ماه ۱۳۹۳ گلهای شاخه بریده آلسترومریا که در مرحله تجاری برداشت شده بودند، از گلخانه ی در شهر اصفهان تهیه و بلافاصله برای انجام تیمار و ارزیابی صفات به آزمایشگاه پس از برداشت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت منتقل شدند.
۳-۲- پیاده کردن طرح آزمایشی
این مطالعه در قالب آزمایش فاکتوریل ۳ عاملی بر پایه طرح کاملا تصادفی با ۲ فاکتور، شکاف ۵ سانتی متری انتهای ساقه (شکل ۳-۱) و بدون شکاف و فاکتور دوم استفاده از نانو ذرات نقره در ۵ سطح (۰، ۵، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ میلی گرم در لیتر) و شاهد بدون شکاف و نانو ذرات نقره، با ۱۰ تیمار، ۳ تکرار و ۳۰ پلات و در هر پلات ۵ شاخه گل و در مجموع ۱۵۰ شاخه گل در آزمایشگاه ارزیابی عمر گلجایی در شرایط فتوپریود ۱۲ ساعت، شدت نور ۱۲ میکرومول بر متر مربع بر ثانیه، رطوبت نسبی ۶۰ تا ۷۰ درصد و دمای ۲±۱۸ درجه سانتی گراد انجام شد (شکل ۳-۲).
 
شکل ۳-۱- شکاف انتهای ساقه شکل ۳-۲- نحوه قرار دادن پلات ها
۳-۳- معرفی تیمارها
۱۰ تیمار مورد استفاده به قرار زیر بودند:
:C0N0 بدون شکاف انتهایی ساقه + بدون نانو ذرات نقره (شاهد)
:C0N5 بدون شکاف انتهای ساقه + ۵ میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره
:C0N10 بدون شکاف انتهای ساقه + ۱۰ میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره
:C0N20 بدون شکاف انتهای ساقه + ۲۰ میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره
:C0N30 بدون شکاف انتهای ساقه + ۳۰ میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره
:C1N0 شکاف انتهای ساقه + بدون نانو ذرات نقره
:C1N5 شکاف انتهای ساقه + ۵ میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره
:C1N10 شکاف انتهای ساقه + ۱۰ میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره
C1N20: شکاف انتهای ساقه + ۲۰ میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره