پایان نامه های ارشد سری هجدهم

ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل …

نتایج جدول ۴-۱۶ حاکی از معنادار بودن معادله رگرسیون (۱۹/۵۳F =، ۰۰۰۱/۰ ρ) میباشد. به این مفهوم که این پیش‌بینی از نظر آماری صحیح و رابطه بین متغیرها خطی است.
جدول ۴-۱۷٫ ضرایب رگرسیون، پیش‌بینی دل‌بستگی دوسوگرا بر اساس ایمان مذهبی

گام متغیرها R R2 B β T ρ
۱ ایمان مذهبی ۴۲/۰ ۱۸/۰ ۲۱/۰- ۴۲/۰- ۲۹/۷- ۰۰۰۱/۰

نتایج جدول ۴-۱۷ حاکی از آن است که ایمان مذهبی به صورت منفی دل‌بستگی دوسوگرا را پیش‌بینی می‌کند. در متغیر ایمان مذهبی (۲۱/۰-= β، ۰۰۰۱/۰= ρ) به دست آمده است. همچنین با توجه به ضریب تعیین (۱۸/۰=R2)، می‌توان نتیجه گرفت که ۱۸ درصد از واریانس دل‌بستگی دوسوگرا را ایمان مذهبی تعیین می‌کند. به این معنی که ۱۸ درصد از تغییرات دل‌بستگی دوسوگرا مربوط به ایمان مذهبی است.
پیش‌بینی سلامت روان بر اساس منبع کنترل
فرضیه ۶– جهت‌گیری کنترل، سلامت روانی را در دانشجویان پیش‌بینی می‌کند.
به منظور بررسی پیش‌بینی سلامت روان بر اساس منبع کنترل از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. بدین صورت که منبع کنترل به عنوان متغیر پیش‌بین و سلامت روان به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل در جداول ۴-۱۸ و ۴-۱۹ قابل مشاهده‌اند.
جدول ۴-۱۸٫ پیش‌بینی سلامت روان بر اساس منبع کنترل با روش رگرسیون گام به گام