پایان نامه های ارشد سری هجدهم

متن کامل – ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک …

نتایج جدول ۴-۱۵ حاکی از آن است که ایمان مذهبی به صورت مثبت شادکامی را پیش‌بینی می‌کند. در متغیر ایمان مذهبی (۵۴/۰= β، ۰۰۰۱/۰= ρ) به دست آمده است. همچنین با توجه به ضریب تعیین (۲۹/۰=R2)، می‌توان نتیجه گرفت که ۲۹ درصد از واریانس شادکامی را ایمان مذهبی تعیین می‌کند. به این معنی که ۲۹ درصد از تغییرات شادکامی مربوط به ایمان مذهبی است.
پیش‌بینی دل‌بستگی دوسوگرا بر اساس ایمان مذهبی
فرضیه ۵– شدت ایمان مذهبی، سبک دل‌بستگی دوسوگرا را در دانشجویان به طور منفی پیش‌بینی می‌کند.
به منظور بررسی پیش‌بینی دل‌بستگی دوسوگرا بر اساس ایمان مذهبی از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. بدین صورت که ایمان مذهبی به عنوان متغیر پیش‌بین و دل‌بستگی دوسوگرا به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل در جداول ۴-۱۶ و ۴-۱۷ قابل مشاهده‌اند.
جدول ۴-۱۶٫ پیش‌بینی دل‌بستگی دوسوگرا بر اساس ایمان مذهبی با استفاده از روش رگرسیون گام به گام

گام متغیرها مدل مجموع مجذور‌ها درجه آزادی میانگین مجذور‌ها F سطح معناداری
۱ ایمان مذهبی رگرسیون ۹۳/۱۳۴۰ ۱ ۹۳/۱۳۴۰ ۱۹/۵۳ ۰۰۰۱/۰
باقی‌مانده ۹۱/۶۱۵۰ ۲۴۴ ۲۱/۲۵
کل ۸۵/۷۴۹۱ ۲۴۵