پایان نامه های ارشد سری هجدهم

ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با …

دل‌بستگی دوسوگرا

۲۹/۰

۰۸/۰

۵۰/۰

۲۹/۰

۶۵/۴

۰۰۰۱/۰

نتایج جدول ۴-۱۳ حاکی از آن است که دل‌بستگی دوسوگرا می‌تواند سلامت روان را پیش‌بینی ‌کند. در متغیر دل‌بستگی دوسوگرا (۲۹/۰= β، ۰۰۰۱/۰= ρ) به دست آمده است. همچنین با توجه به ضریب تعیین (۰۸/۰=R2)، می‌توان نتیجه گرفت که ۸ درصد از واریانس سلامت روان را دل‌بستگی دوسوگرا تعیین می‌کند. به این معنی که ۸ درصد از تغییرات سلامت روان مربوط به دل‌بستگی دوسوگرا است.
پیش‌بینی شادکامی بر اساس ایمان مذهبی
فرضیه ۴– شدت ایمان مذهبی، شادکامی را در دانشجویان به طور مثبت پیش‌بینی می‌کند.
به منظور بررسی پیش‌بینی شادکامی بر اساس ایمان مذهبی از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. بدین صورت که ایمان مذهبی به عنوان متغیر پیش‌بین و شادکامی به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل در جداول ۴-۱۴ و ۴-۱۵ قابل مشاهده‌اند.
جدول ۴-۱۴٫ پیش بینی شادکامی بر اساس ایمان مذهبی با استفاده از روش رگرسیون گام به گام

گام متغیرها مدل مجموع مجذور‌ها درجه آزادی میانگین مجذور‌ها F سطح معناداری
۱ ایمان مذهبی رگرسیون ۸۹/۱۲۹۴۴ ۱ ۸۹/۱۲۹۴۴ ۵۱/۹۹ ۰۰۰۱/۰
باقی‌مانده ۸۳/۳۱۷۴۰