پایان نامه های ارشد سری هجدهم

ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری …

R

R2

B

β

T

ρ

۱

شادکامی

۳۷/۰

۱۴/۰

۲۷/۰

۳۷/۰

۲۵/۶

۰۰۰۱/۰

نتایج جدول ۴-۱۱ حاکی از آن است که شادکامی به صورت مثبت سلامت روان را پیش‌بینی می‌کند. در متغیر شادکامی (۳۷/۰= β، ۰۰۰۱/۰= ρ) به دست آمده است. همچنین با توجه به ضریب تعیین (۱۴/۰=R2)، می‌توان نتیجه گرفت که ۱۴ درصد از واریانس سلامت روان را شادکامی تعیین می‌کند. به این معنی که ۱۴ درصد از تغییرات سلامت روان مربوط به شادکامی است.
پیش‌بینی سلامت روان بر اساس سبک دل‌بستگی دوسوگرا
فرضیه ۳– سبک دل‌بستگی دوسوگرا، سلامت روانی را در دانشجویان به طور منفی پیش‌بینی می‌کند.
به منظور پیش‌بینی سلامت روان بر اساس سبک دل‌بستگی دوسوگرا از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. بدین صورت که سبک دل‌بستگی دوسوگرا به‌عنوان متغیر پیش‌بین و سلامت روان به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شد. نتایج حاصل در جداول ۴-۱۲ و ۴-۱۳ قابل مشاهده‌اند.
جدول ۴-۱۲ پیش بینی سلامت روانی بر اساس سبک دلبستگی دوسوگرا با استفاده از روش رگرسیون گام به گام

گام متغیرها مدل مجموع مجذور‌ها درجه آزادی میانگین مجذور‌ها F سطح معناداری
۱ دل‌بستگی دوسوگرا رگرسیون