فایل های دانشگاهی

ارزیابی عملکرد مدیریت جانشین پروری در بانک ها و موسسه های مالی (مورد مطالعه شعب بانک ملی شهرستان اصفهان)- قسمت ۱۹

۹۸۹۶/۲

 

 

۴۰/۰

 

 

۹۱/۸۱-

 

 

۱/۸۲-

 

 

جدول بالا با توجه به مقدار درجه آزادی۷۱ ، تی استیونت ۷/۱ و منفی بودن حدود بالا و پایین نشان می‌دهد که میانگین تدوین خط مشی های مدیریت جانشین پروریکمتراز مقدار فرض ۳ بوده که این مقدار بدست آمدهبرابر با ۹۸۹۶/۲ می‌باشد در نتیجه فرض پذیرفته می‌گردد یعنی فرض رد می‌شود از اینرو با توجه به سطح معناداری برآورد شده که برابر ۰۰۰/۰ می‌باشد و در سطح اطمینان ۹۵/۰ درصد می‌توان ادعا کرد که تدوین خط مشی های مدیریت جانشین پروری به گونه ای مطلوب انجام نگرفته است
۴-۴-۲ )آزمون فرضیه دوم
فرضیه دوم بدین صورت بیان شده که «ارزیابی کاندیداها مدیریت جانشین پروری به گونه ای مطلوب انجام گرفته است» که به منظور آزمون این فرضیه به صورت فرضیه‌های آماری، (نشان دهنده ادعا) و (نشان دهنده نقیض ادعا) تبدیل می‌شود.
:ارزیابی کاندیداها مدیریت جانشین پروری به گونه ای مطلوب انجام نگرفته است
:ارزیابی کاندیداها مدیریت جانشین پروری به گونه ای مطلوب انجام گرفته است
نقیض ادعا ۳≥𝜌
ادعا ۳𝜌
این فرضیه با بهره گرفتن از آزمونtتک نمونه‌ای مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی در جدول ۴-۶ نشان داده شده است.
جدول ۴-۶: نتایج حاصل از آزمون t برای فرضیه‌ی دوم

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر درجه آزادی t
استیو نت
سطح معنی داری(p) میانگین انحراف معیار حد پایین حد بالا
ارزیابی کاندیداها ۷۱ ۴۶/۱ ۰۰۰/۰ ۲۳۴۴/۳ ۴۷/۰ ۶۵/۸۱ ۸۷/۸۱

 

نتایج آزمون تییک طرفه برای ارزیابی کاندیدا های مدیریت جانشین پرورییعنی فرضیه دوم با مقدار درجه آزادی۷۱، و مقدار تی استیونت ۴۶/۱ و مثبت بودن مقادیر حدود بالا و پایین تاییدی بر بالا بودن مقدار میانگین از فرض ۳ خواهد بود کهارزیابی کاندیداها مدیریت جانشینپروریبا مقدار ۲۳۴۴/۳ و بالا بودن آن مقدار از آزمون ۳ در سطح معناداری ۰۰۰/۰ ، با سطح اطمینان ۹۵/۰ درصد می‌توان ادعا کرد که ارزیابی کاندیداها مدیریت جانشین پروری به گونه ای مطلوب انجام گرفته است.
۴-۴-۳ -آزمون فرضیه سوم
فرضیه سوم بدین صورت بیان شده است که« توسعه کاندیداها مدیریت جانشین پروری به گونه ای مطلوب انجام گرفته است»که به منظور آزمون این فرضیه به صورت فرضیه‌های آماری، (نشان دهنده ادعا) و (نشان­دهنده نقیض ادعا) تبدیل می‌شود.
:توسعه کاندیداها مدیریت جانشین پروری به گونه ای مطلوب انجام نگرفته است.
:توسعه کاندیداها مدیریت جانشین پروری به گونه ای مطلوب انجام گرفته است.
نقیض ادعا ۳≥𝜌
ادعا ۳𝜌
نتایج حاصل از این بررسی در جدول ۴-۷ نشان داده شده است.
جدول ۴-۷: نتایج حاصل از آزمون tبرای فرضیه‌ی سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *