دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

ارزیابی اقتصادی عملیات حفاظت خاک در شهرستان رودسر- قسمت ۳۵

۲۲۴۱

۱۰۰

منبع: اداره منابع طبیعی شهرستان رودسر (سال ۱۳۸۲)

۳-۴-۴ مهاجرت

بدلیل ساختار اجتماعی و فرهنگی و وابستگیهای روحی و عاطفی به خانواده، زادگاه و نیز شیوه‎های برخورد با عوامل طبیعی و مالکیت زمین و همچنین محدودیتهای وسعت منطقه لسبو و همچنین جمعیت منطقه، مهاجرت دائم در حوزه مطالعاتی وجود ندارد. عمده مهاجرتهای موجود و فعال در این منطقه از نوع مهاجرتهای موقت است که بدلایل ذیل اتفاق میافتد.

  • مهاجرت دانشآموزی و یا تحصیلی.
  • مهاجرتهای کارگری.
  • مهاجرتهای فصلی.

۳-۵ روش تجزیه و تحلیل دادهها

در زمینه روشها و ضوابط مورد استفاده در ارزیابی طرحهای سرمایهگذاری با توجه به تقسیمبندیهای گوناگونی که وجود دارد روشهای متنوعی در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. براساس یکی از این تقسیمبندیها، روشهای ارزیابی طرحها به دو گروه عمده یعنی روشهای استفاده کننده از مفهوم ارزش زمانی پول و معیارهای بدون توجه به مفهوم نرخ تنزیل طبقهبندی میشوند. در مبحث ارزیابی طرحها، روشها و معیارهای گروه اول به روشهای پویا و در مقابل، روشهای گروه دوم به روشهای ایستا معروفند. در زمینه چگونگی استفاده از روشهای ایستا و پویا در ارزیابی طرحهای سرمایهگذاری لازم به توضیح است که با وجود این که در سالهای قبل از دهه ۱۹۶۰ در کشورهای مختلف عمدتاً از روشهای ایستا در ارزیابی طرحها استفاده شده بود ولی به تدریج به روشهای جدید توجه بیشتری معطوف گردید، به طوری که در سالهای اخیر تمرکز اصلی کشورها و از جمله کشورهای در حال توسعه که ارزیابی طرح‎ها در برخی از این کشورها موضوع نسبتاً جدیدی نیز میباشد، بر روی روشهای استفاده کننده از مفهوم ارزش زمانی پول قرار گرفته است.
از جمله روشهای که در ارزیابی اقتصادی و اجتماعی طرحهای آبخیزداری بطور گسترده استفاده میشود روش پویای هزینه-فایده خواهد بود. همان طور که در پیشینه تحقیق بیان شده است محققان بسیاری از این روش به منظور بررسی اقتصادی طرحهای حفاظت آب و خاک در سرتاسر جهان بهره بردهاند که ما نیز در تحقیق حاضر به دلیل مورد قبول و رایج بودن این روش از روش هزینه و فایده استفاده خواهیم نمود که در ادامه در مورد این روش بیشتر صحبت خواهیم کرد.
روش فایده (B) به هزینه (C) با تقسیم نمودن ارزش حال جریان فایدهها بر ارزش حال جریان هزینهها بدست میآید:
 
در این رابطه t زمان انجام هزینه یا واقع شدن درآمد و هزینه، i نرخ بهره(حاصلضرب نرخ سود، نرخ ریسک و نرخ تورم قابل پیش‌بینی) است که برابر با ۱۰ درصد در نظر گرفته خواهد شد. مواردی این معیار بصورت نسبت هزینه بر فایده نیز محاسبه میشود. مقدار این نسبت به زمان خالص کردن جریان فایده و هزینه بستگی دارد. اگر نسبت فایده به هزینه کوچکتر از یک باشد، در آن صورت ارزش حال هزینهها به ازای نرخ تنزیل مورد استفاده (که منعکس کننده هزینه از دست رفته سرمایه میباشد) بیشتر از ارزش حال فایده‎ها خواهد بود. در این شرایط مخارج اولیه به اضافه سرمایه اولیه برگشت داده نمیشود. قدر مطلق نسبت فایده به هزینه، بستگی به نرخ تنزیل انتخاب شده دارد. هر قدر این نرخ تنزیل بزرگتر باشد، نسبت فایده- هزینه کوچکتر خواهد بود و اگر این نرخ تنزیل به اندازه خاصی بزرگ باشد، نسبت فایده- هزینه به کوچکتر از یک تقلیل داده خواهد شد. طرز انتخاب طرح با استفاده از ضابطه نسبت فایده- هزینه در ارزیابی طرحها بر این اساس است که اگر نسبت محاسبه شده برای طرحهای مستقل برابر یک و یا بزرگتر ازآن گردد، آنگاه طرح سرمایهگذاری مورد نظر قابل قبول خواهد بود.
اطلاعات و آمارهای بدست آمده از پرسشنامهها از طریق نرمافزار Excel طبقهبندی و کارهای آماری از این طریق انجام گردید و برای تجزیه و تحلیل دادهها از مدل ارزیابی اقتصادی که تحت عنوان نسبت هزینه-فایده (B/C) میباشد استفاده شده است که در نهایت میزان توجیه اقتصادی را برای عملیات اجرایی آبخیزداری تعیین میکند. برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل اقتصادی این پروژه با توجه به آمار و اطلاعات فنی موجود، عمر مفید پروژه ۱۰ سال بوده و سال پایه ۱۳۸۳ و سال ۱۳۹۳ نیز پایان عمر پروژه میباشد.

۳-۶ جمعبندی فصل

همانطور که در ابتدای این فصل گفته شد، این فصل به روششناسی تحقیق اختصاص یافته است. در ابتدای فصل در مورد منطقه مورد مطالعه و مراحل انجام تحقیق و طرحهای آبخیزداری انجام شده و یا در دست اقدام در حوزهی لبسو صحبت کردیم و هزینه‎های و درآمدهای انجام گرفته از اینگونه طرحها را بیان نمودیم. از دید اقتصادی بررسی و ارزیابی هر طرحی دارای اهمیت بسیار خواهد بود لذا بر آن شدیم که در این تحقیق به بررسی و ارزیابی طرحهای آبخیزداری و کشاورزی صورت گرفته و در دست اقدام در حوزه لسبو بپردازیم. بدین منظور برای ارزیابی اقتصادی طرحها از روش هزینه-فایده که در قسمت قبل در مورد آن صحبت کردیم استفاده خواهیم نمود تا بتوانیم توجیه اقتصادی اینگونه طرحها را مورد ارزیابی قرار دهیم.
فصل چهارم

نتایج و تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه

از آنجایی که هدف این تحقیق شناخت اثرات اجتماعی و اقتصادی حاصل از فعالیتهای آبخیزداری انجام شده در حوضه لسبو واقع در شهرستان رودسر میباشد. لذا در این فصل از تحقیق به تجزیه و تحلیل دادهها و اطلاعات جمعآوری شده از طریق
 

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.