دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

فایل – ارزیابی اقتصادی عملیات حفاظت خاک در شهرستان رودسر- قسمت ۲۶

۳-۳-۱-۸ احداث آبشخوار

یکی از موارد مهم مدیریت مرتع جلوگیری از تمرکز دام و توزیع تقریبا یکنواخت دام در مراتع است تا از شدت چرا و تخریب مناطق خاصی که محدود به اراضی مرتعی اطراف آبشخور است جلوگیری شود. تعداد آبشخور کافی و نصب آن در فواصل مناسب با توجه به نوع دام از عوامل مهم توزیع دام و چرای تقریبا یکنواخت از مراتع منطقه است. برای این هدف تعداد ۱۰ دستگاه آبشخور در مکانهای مناسب چه از نظر فاصله و چه از جهت تامین آب برای منطقه پیشبینی و برنامهریزی گردیده است. هزینه ساخت هر دستگاه آبشخور با حمل و نقل و لولهگذاری ۱۸۰۰۰۰۰ ریال است که کل هزینه ۱۰ دستگاه برابر خواهد بود با ۱۸ میلیون ریال.

۳-۳-۱-۹ پروژه‎های آموزشی

پروژه‎های آموزشی شامل کلاسهای آموزشی و ترویجی در جهت ارتفاع سطح فرهنگی و آگاهی عمومی ساکنین و بهرهبردارن منطقه تحت مطالعه به اجرا گذاشته میشود. آموزشگران آموزشی باید از افراد با تجربه و متخصص باشند و با زبان و فرهنگ بومی منطقه آشنایی کامل داشته و از معضلات و مشکلات موجود آگاهی داشته باشد و در عین حال از علم روانشناسی عمومی و جامعهشناسی روستایی بیبهره نباشد.
محورهای برنامهریزی آموزشی و ترویجی در منطقه شامل موارد ذیل است.

 • تعیین علم آبخیزداری و اهم وظایف آن در راستای حفاظت از منابع آب و خاک، گیاه، حیات وحش و محیط زیست.
 • اهمیت منابع آب و خاک منطقه و اصول حفاظت و بهرهمندی از آن.
 • اهمیت مراتع و جنگلها به طور عمومی، مراتع و جنگلهای که منطقه به طور خاص از نقطه نظر حفاظت از آب و خاک، حیات وحش و اثرات زیستمحیطی آن.
 • اصول اولیه علم مرتعداری و مدیریت مرتع و تاثیرات متقابل آنها.
 • اصول بهرهبرداری از مراتع منطقه با توجه به توانمندی، ظرفیت تولید و وضعیت آن نسبت به شرایط ایده‎آل در حال حاضر.
 • بررسی شیوه‎های مختلف دامداری و کاهش وابستگی دام و دامدار به اراضی جنگلی و مرتعی منطقه از جمله تبدیل دام سبک به دامهای سنگینی به صورت بسته و برداشت دستی علوفه از مراتع.
 • تبیین پروژه‎های اجرائی آبخیزاری در منطقه و تاثیرات آن در حفاظت از منابع پایه.
 • آموزش و ترویج حفاظت از محیطزیست و سالمسازی آن.
 • آموزش و ترویج مفاهم اولیه بهداشت محیط و سالمسازی آن شامل بهداشت فردی، خانوادگی و مراکز تجمع انسانی.
 • آموزس و ترویج در روستاهای منطقه در زمینه دفع فضولات دامی، زباله‎های خانگی و پسمانده‎های غیرمصرفی و غیربهداشتی در جهت جلوگیری از آلودگیهای محیطی بویژه آبراههها و رودخانه‎های موجود در منطقه.

تعداد ۱۲ جلسه آموزشی و ترویجی مجموعا ۳۰ ساعت برای کل منطقه پیشبینی شده و برنامهریزی شده است و هزینه برگزاری کلاس آموزشی همراه با فیلم، عکس و سایر وسایل آموزشی مرتبط با محورها و عناوین مورد نظر آموزش روستاییان و دامداران منطقه ۲۰۰۰۰۰ ریال محاسبه گردیده است. بنابراین کل اعنبار لازم جهت اجرای پروژه آموزشی ۶ میلیون ریال میباشد.

۳-۳-۱-۱۰ پروژه‎های مکانیکی

پروژه‎های مکانیکی شامل آبنما، بندهای اصلاحی و کنترلی و دیواره‎های از نوع توریسنگیها در مناطق تحت احداث جاده به منظور جلوگیری از تخریب بیشتر این مناطق اجرا میگردد. پروژه‎های مکانیکی عمدتاً در آبراههها و خندقها فرسایشی منطقه در طول جاده‎های احداثی واقع در محورهای زیر احداث میشود:

 1. محور گلایه به ایرمحله
 2. محور صمدآباد به پینوند
 3. محور صحرادیلان به اینی، وربون و سرخقله

این محورها فاقد زیرسازی مناسب، زیرگذر و هدایت جریان هستند.
جریانهای سطحی حاصل از آبراههها بالا دست مناطق تحت احداث در طول بستر موجب تخریب جاده و دامنه‎های پاییندست آن گردیده است. تخریبهای موجود در این محورها و مناطق محدود به آن شامل بریدگیهای عرضی و طولی جاده و همچنین ریزش و تخریب دیواره‎های بالایی و دامنه‎های توسعه فرسایش خندقی در اراضی پاییندست گردیده است. تمام این مناطق در منطقه علامتگذاری شده و موقعیت جغرافیایی آن ثبت گردیده است.

۳-۳-۱-۱۰-۱ هزینه‎های اجرایی پروژه‎های مکانیکی

پروژه‎های مکانیکی در منطقه مطالعاتی شامل سدهای گابیونی و سبک چوبی هستند. با توجه به شرایط کوهستانی منطقه و صعبالعبور بودن مسیرهای حمل و نقل، طولانی بودن و مسافت زیاد حمل مواد قرضه و کلیه مصالح مورد نیاز هزینه اجرای هر متر مکعب سد گابیونی ۸۰۰۰۰۰ ریال و برای سبک چوبی ۲۰۰۰۰۰ ریال محاسبه گردیده است. هزینه‎های پروژه‎های مکانیکی در مسیرهای گفته شده در بالا در جدول ۳-۱۰ آمده است.
جدول ۳-۱۰ برآورد هزینه کل پروژه‎های مکانیکی (سال ۱۳۸۲)

محور هزینه کل (ریال)
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir