دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

سایت مقالات فارسی – ارزیابی اقتصادی عملیات حفاظت خاک در شهرستان رودسر- قسمت ۱۸

عامل شیب از مهمترین فاکتورهای مورد بررسی در مطالعات اجرایی آبخیزداری است. در بخش مطالعات سیلخیزی، کنترل فرسایس و تولید رسوب و بررسی قابلیتهای اراضی تعین کمی عامل شیب به عنوان یک پارامتر اصلی باید مورد توجه قرار گیرد. شیب در عین حال یکی از محدودیتهای اصلی حوزه مطالعات بویژه در بخش زراعتهای دیم و آبی است و از نقطه نظر مطالعات فرسایش و بررسی راندمان تولید و رسوب و افزایش پتانسیل رواناب و تولید سیل فاکتور اصلی و محوری میباشد.
میاگین وزنی شیب منطقه مطالعاتی در حدود ۲/۴۶ درصد است و حدود مساحت حوزه دارای شیب بیش از ۳۰ درصد است و بقیه دارای میانگین وزنی شیب بین ۱۵ تا ۳۰ درصد میباشد.

۳-۳ روش انجام تحقیق

بطور کلی میتوان گفت که تحقیق مورد نظر طی سه مرحله اصلی انجام گرفته است که در زیر و به ترتیب به هر کدام از آنها خواهیم پرداخت:

  • مرحله اول

الف) قبل از انجام پژوهش به جمعآوری اطلاعاتی از طرحهای جامع، تفصیلی و اجرایی طرحهای آبخیزداری در منطقه اقدام گردید که اکثر این اطلاعات از اداره منابع طبعی شهرستان رودسر جمعآوری شده است. همچنین در این مرحله سایر اطلاعات مورد نیاز از تعدادی منابع علمی موجود موجود با توجه به اهداف طرح و متغیرهای مورد نظر جمعآوری شد. این اطلاعات بیشتر شامل بررسی وضعیت منطقه یا عرصه اجرای طرح آبخیزداری قبل و بعد از انجام عملیات اجرایی بوده است.
ب) بررسی فعالیتهای آبخیزداری انجام شده در حوضه، مشخص کردن موقعیت مکانی اجرای طرحها، نوع اقدامات و عملیات پیشبینی شده، سال اجرا، حجم، تعداد، وسعت هر یک از عملیات، اعتبارات پیش‎بینی شده و هزینهها، در قالب طرحهای آبخیزداری نیز استخراج و مشخص گردید.

  • مرحله دوم

تعیین حجم نمونه و تکمیل پرسشنامههای طرح از بین خانوارهای موجود در حوضه که افراد نمونهگیری شده مورد مصاحبه و پرسشگری قرار گرفتند. پرسشنامههای تدوین شده با مراجعه حضوری و مصاحبه با خانوارهایی که شغل اصلی آنان کشاورزی بود تکمیل گردید. با توجه به اینکه در روستاها، خانوارهایی که مشاغل غیر از کشاورزی نیز وجود داشتند، لذا سعی گردید که تعدادی از این خانوارها نیز در پرسشنامه مد نظر قرار گیرند و در واقع خانوارهای نمونه این تحقیق به کشاورزان، دامداران و خوشنشینان تقسیم شدند.

  • مرحله سوم

داده‎های و اطلاهات جمعآوری شده مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل مباحث اقتصادی از تکنیک نسبت هزینه-فایده(B/C) استفاده گردید.
به همین منظور در این ادامه تحقیق تک تک مراحل بیان شده در بالا و اطلاعات دریافت شده را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

۳-۳-۱ تصویری کلی از پروژه‎های اجرائی آبخیزداری در حوزه لبسو

پروژه‎های بسیاری به منظور حفظ و جلوگیری از فرسایش خاک در حوزه لبسو انجام شده است که تمامی این پروژه‎های اجرایی در راستای اهداف آبخیزداری بر محورهای زیر استوار بودهاند:

  • حفظ، احیاء و افزایش پوشش گیاهی مرتعی در راستای اصلاح و توسعه مراتع منطقه.
  • حفظ، احیاء و افزایش پوشش جنگلی اعم از پوشش بوتهای و درختچهای.
  • جلوگیری و کنترل فرسایش خاک و کاهش راندمان تولید رسوب.
  • حفظ و بارور نمودن ذخائر و منابع آبی با افزایش توان استحصال طبیعی آبهای حاصل از ریزش باران و بارش برف.
  • فراهم نمودن نسبی شرایط طبیعی مناسب از جهت حیات وحش.
  • کمک به پایداری اکوسیستم طبیعی حوزه برسه عنصر آب، خاک و گیاه.

چندین پروژه به منظور اهداف ذکر شده در بالا در حوزه لبسو انجام شده است که در ادامه در مورد هر کدام از پروژهها بطور جداگانه خواهیم پرداخت و در مورد هزینهای که هر پروژه به خود اختصاص داده است سخن به میان آورده خواهد شد که در حقیقت از جمله متغیرهای بسیار مهم تحقیق مورد نظر خواهد بود. بطور کلی یازده مورد پروژه آبخیزداری در این منطقه انجام شده است.

۳-۳-۱-۱ پروژه‎های حفاظت و قرق[۷۴]

پروژه‎های حفاظت و قرق در منطقه لبسو شامل دو بخش است.
پروژه‎های حفاظت و قرق در مناطق جنگلی، اعم از بوتهای و درختچهای به منظور حفاظت و جلوگیری از تخریب این مناطق صورت میپذیرد که این پروژهها دائمی خواهند بود و به مدت ۱۰ سال برنامهریزی می‎گردد. سطح اراضی جنگلی که تحت پوش قرار میگیرد ۲۲۰۰ هکتار که ۱۵۳۰ هکتار از این اراضی در زیر واحد H1 و ۶۷۰ هکتار در زیر واحد اصلی H2 واقع شده است و ۳۰۵ هکتار از اراضی تحت قرق زیر واحد H2 نهالکاری میشود.
پروژه‎های حفاظت و قرق برای مناطق مرتعی به منظور احیاء و اصلاح مراتع و افزایش تولید علوفه این پروژهها دائمی نبود و حداکثر طول مدت آن تا ۵ سال است. سطح اراضی مرتعی که تحت پوشش قرق قرار میگیرد ۱۷۰۰ هکتار است که ۱۰۱۰ هکتار آن در زیر واحد اصلی H1 و ۶۹۰ هکتار در واحد H2 واقع شده است.

۳-۳-۱-۱-۱ هزینه‎های پروژه حفاظت و قرق

برآورد هزینه کل پروژه اجرائی قرق و حفاظت با برنامه ریزی ۱۰ ساله در جدول ۳-۴ آمده است.
جدول ۳-۴ برآورد هزینه کل پروژه اجرائی قرق و حفاظت با برنامهریزی ۱۰ ساله (سال ۱۳۸۲)

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است