دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

ارزیابی اقتصادی عملیات حفاظت خاک در شهرستان رودسر- قسمت ۱۱

 • سایر فایدهها نظیر بهبود کیفیت آب، پرهیز از آلودگی هوا در اثر انتشار گاز حاصل از سوختهای فسیلی، گردشگری و تفریحات، مطبوعیت زیستمحیطی (مثل چشم انداز زیبا و…) (دفتر استاندارد و معیارهای فنی آب، ۱۳۹۰).
 • ۲-۴-۲-۲-۲ هزینههای طرح

  اجرا و بهرهبرداری از طرحهای آب، نیاز به استفاده از سرمایههای مالی، فیزیکی، فنآوری و منابع انسانی دارد. در تحلیل مالی، هزینهها فقط شامل هزینههای مربوط به سازمان اجرایی و بهرهبرداری از طرح و در تحلیل اقتصادی کلیه هزینههای مستقیم و همچنین سایر هزینههای موثر بر شرایط اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مورد نظر است.

  ۲-۴-۲-۲-۲-۱ هزینههای مستقیم

  • هزینههای مهندسی برای تهیه طرح، نظارت بر اجرا و بهرهبرداری.
  • هزینههای خرید اراضی (جابهجایی و اسکان).
  • هزینههای سرمایهای ساختمان طرح.
  • هزینههای نگهداری، بهرهبرداری، جایگزینی و تحقیقات.

  ۲-۴-۲-۲-۲-۲ هزینههای وابسته

  شامل ارزش کلیه کالاها و خدماتی است که جزو هزینههای احداث طرح محسوب نمیشوند. یعنی آن بخش از هزینهها (نظیر هزینه تولید محصولات کشاورزی) که مستقیما از فایدههای طرح کسر و باقیمانده فایده با هزینههای طرح مقایسه میشود (دفتر استاندارد و معیارهای فنی آب، ۱۳۹۰).

  ۲-۴-۲-۳ نرخ بازده (IRR)

  نرخ بازده داخلی، نرخی است که در آن ارزش کنونی خالص پروژه معادل صفر و برابر حداکثر نرخ بهره‎های است که پروژه میتواند به منابع مصرفی بپردازد. به عبارتی اگر قرار باشد که سرمایهگذاری برگشت داده شود و با عایدیهای پروژه سربهسر شود، آنگاه نرخ بازده داخلی برابر با نرخ بازده سرمایه باقیمانده در هر دوره پروژه است. از جهت دیگر میتوان این پرسش را مطرح کرد که نرخ بهرهای که این پروژه میتواند به دست آورد چند درصد است؟ به عبارت دیگر پولی که در این پروژه سرمایهگذاری می‎شود چه قدر سودآور است؟ این نرخ، سودآوری پروژه برابر نرخ بازدهی آن است. برای محاسبه نرخ بازده داخلی رابطه NPV را برابر صفر قرار میدهیم.
  نرخ بازدهی داخلی با حداقل نرخ قابل قبول (جذاب)[۵۲] که بر پایه هزینه فرصت منابع مالی تعیین میشود، مقایسه میشود و برابر حداکثر نرخ بهرهای است که پروژه میتواند به منابع مصرفی بپردازد، اگر قرار باشد که سرمایه و هزینههای عملیات را برگشت داده و سربهسر در آید. این نرخ با نرخ بازدهی سرمایه باقیمانده در هر دوره پروژه برابر است. نرخ بازدهی سرمایه یک معیار مفید ارزش پروژه است. یک معیار دیگر تنزیلی ارزش پروژهها پیدا کردن ارزش کنونی جریان هزینه و فایده به طور جداگانه و پس از آن تقسیم کردن ارزش حال جریان فایده به ارزش حال جریان هزینهها است تا نسبت به فایده- هزینه به دست آید. چون جریانهای فایده و هزینه تنزیل میشوند پس نسبت فایده-هزینه یک معیار تنزیلی ارزش پروژهها خواهد بود (شادمانی و صالح، ۱۳۸۶).

  ۲-۴-۲-۴ رابطه بین معیارهای تنزیلی

  به طور معمول رابطه متقارنی به شرح جدول ۲-۲ بین شاخصهای محاسباتی تنزیلی وجود دارد:
  جدول ۲-۱ رابطه بین شاخصهای تنزیلی(معیارهای اقتصاد مهندسی مقایسه هزینه و منفعتهای پروژه)
   

  ۲-۴-۲-۵ دوره بازگشت سرمایه (PBP)

  دوره بازگشت سرمایه نشاندهنده مدت زمانی است که طول میکشد تا سرمایهگذاری اولیه مورد بازیافت قرار گیرد. یک پروژه در صورتی قابل قبول خواهد بود که دوره برگشت سرمایه در آن کمتر از دوری زمانی قابل قبول سرمایهگذار یا حداکثر برابر آن باشد.
  براساس معیار فوق طرحی در اولویت اجرا قرار دارد که دوره بازگشت سرمایه کوچکتری داشته باشد. مزایای معیار دوره بازگشت سرمایه:
  ۱- از لحاظ مفهومی و محاسباتی ساده بوده و برای بدست آوردن آن احتیاج به محاسبات گستردهای وجود ندارد.
  ۲- از آنجائیکه بر عایدات در سالهای اول تاکید دارد میتواند بعنوان یک معیار ریسکگریز تلقی گردد.
  از مزایای این معیار ساده بودن مفهوم و محاسبه آن و نیز ریسکگریز بودن این معیار با توجه به تکیه آن بر درآمدهای سالهای اولیه بهرهبرداری از طرح است از مهمترین معایب این معیار به عنوان شاخصی برای ارزیابی طرحهای اقتصادی غیر اقتصادی بودن شاخص به دلیل عدم توجه به ارزش زمانی پول میباشد.
  روشهای قبلی سودآوری پروژه را بیان میکنند در صورتی که در این روش سرعت برگشت سرمایه بیان میشود. لذا این روش بعنوان یک روش کمکی و نه یک روش مستقل در ارزیابی اقتصادی پروژهها بکار میرود (مجیدیان، ۱۳۷۶).

  ۲-۴-۲-۶ روش تحلیل نقطه سربسر

  در روش نقطه سربسر ارزش کنونی درآمدها و هزینهها برای سطحی از ظرفیت تولید برابر میشوند. افزون بر آن سطح سودآوری شروع میشود و کمتر از آن ضرر سرمایهگذاری میباشد. لذا میتوان حساسیت سودآوری پروژه را برای سطوح مختلف ظرفیت تولید مورد سنجش قرار داد (مجیدیان، ۱۳۷۶).
   
  درنتیجه معادلات بالا نقطه سربسر ظرفیت(x) از رابطه بین هزینههای ثابت(FC) و تفاوت قیمت فروش واحد (p) و هزینه‎های متغیر واحد(v) محاسبه میشود. بنابراین چند نتیجه عملی از تحلیل نقطه سربسر بدست میآید:
  – یک نقطه سربسر بالا نامتناسب است زیرا شرکت را در مقابل تغییرات سطح تولید (فروش) آسیبپذیر میسازد.
  – هر قدر هزینههای ثابت بالاتر باشد نقطه سربسر نیز بالاتر خواهد بود.
  – هر قدر تفاوت بین قیمت فروش واحد و هزینههای عملیاتی متغیر بیشتر باشد نقطه سربسر پائینتر خواهد بود. در حقیقت این تفاوت بین

  منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

  قیمت فروش واحد و هزینههای عملیاتی واحد است که هزینههای ثابت را جذب مینماید. لذا استفاده از تحلیل نقطه سربسر میتواند برای تعیین اثر تغییرات در قیمتهای واحد و هزینههای تولید اعم از متغیر و ثابت مفید باشد (لطفعلیپور، اسلامی گیسکی، ۱۳۸۶).

  ۲-۵ پیشینه تحقیق

  بررسیها نشان میدهد، چنانچه در انجام عملیات آبخیزداری اصول فنی و علمی مورد توجه قرار گیرد، حفاظت آب و خاک و پیامدهای مثبت و ارزنده اقتصادی-اجتماعی و حتی سیاسی حاصل از اجرای اینگونه عملیات حتمی است. طرحهای آبخیزداری در راستای کنترل فرسایش خاک و کاهش رواناب در نقاط مختلف دنیا اجرا میشود. اجرای طرحهای آبخیزداری مستلزم صرف مبالغ قابل توجهی اعتبار است. بنابراین، برای پی بردن به نتایج این فعالیتها در کشورهای مختلف ارزیابی عملکرد طرحهای آبخیزداری
  انجام میشود. در ضمن، ارزیابی عملکرد این طرحها با اهداف متفاوتی انجام میشود. در کشورهای مختلف دنیا، بویژه در آمریکا ارزیابی طرحهای آبخیزداری دارای سابقهای بیش از ۶۰ سال است (محمدیگلرنگ و همکاران، ۱۳۸۶).