دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

متن کامل – ارزیابی اقتصادی عملیات حفاظت خاک در شهرستان رودسر- قسمت ۱۰

۲-۴-۱ مفاهیم اساسی ارزیابی اقتصادی

مراحل ارزیابی اقتصادی یک سرمایهگذاری جهت تصمیمگیری بشرح زیر است:
۱- شناسایی تعداد پروژه در راستای اهداف مالک جهت سرمایهگذاری(و یا ایجاد آلترناتیو).
۲- تعیین افق برنامهریزی برای تحلیل اقتصادی.
۳- مشخص نمودن نیمرخ جریان نقدینگی برای هر پروژه.
۴- تعیین حداقل نرخ بازده جذب سرمایهگذار(نرخ تنزیل).
۵- تعیین ملاک و معیار سنجش سرمایهگذاری جهت قبول یا رد آلترناتیوها.
۶- تحلیل حساسیت نتایج نسبت به تغییرات احتمالی در پیش فرضهای غیر مطمئن.
۷- قبول یا رد آلترناتیوها و اولویتبندی آنها.
منظور از تنوع آلترناتیوها، انواع روشهایی است که هر کدام با جریان مالی مخصوص به خود موجب تأمین نیاز مربوطه میشود و لذا تحلیل اقتصادی، انتخاب کم هزینه این روش را مورد توجه قرار میدهد. منظور از افق برنامهریزی مدت زمانی است که مدیریت سرمایهگذاری با توجه به کلیه نامعلومات و عدم اطمینانها نسبت به آینده، برای دورههای سرمایهگذاری تعیین مینماید (دفتر تجاریسازی و انتقال فناوری، ۱۳۹۱).
هزینه فرصت بیانگر بازدهی است که میتوانست از بهترین فرصت سرمایهگذاری جایگزین که از دست رفته است بهدست آید. فرصتهای از دست رفته ممکن است شامل هر گونه سرمایهگذاری مالی یا برنامه مقبول اجتماعی باشد و محدود به پروژههای سرمایهگذاری نمیشود.
اگر جریان نقدینگی در طول افق برنامهریزی بر مبنای ریال جاری باشد«حداقل نرخ بازده جذاب» نیز بایستی متناسب با نرخ سود جاری (سود واقعی به اضافه تورم یا کاهش ارزش پول) باشد و اگر جریان نقدینگی بر مبانی ریال ثابت (عدم تغییر قدرت خرید پول) باشد، نرخ بازده جذب نیز بایستی متناسب با نرخ بهره واقعی (یعنی نرخ سود بازار منهای نرخ تورم) در مدت سرمایهگذاری باشد.
از آنجا که حداقل نرخ بازده جذاب برای یک موسسه در دراز مدت ثابت نیست و تابعی از شرایط زمانی است، سرمایهگذاریهای بلند مدت هزینه فرصت سرمایه بیشتری را موجب میشوند و لذا محاسبه یک نرخ ثابت در طول افق برنامهریزی دراز مدت مغایر واقعیت است لیکن عملاً در تحلیلهای اقتصادی نرخ متوسط بیشتری را برای سرمایهگذاریهای دراز مدت پیشبینی نموده و تحلیل اقتصادی صورت میگیرد. البته آنالیز حساسیت نتایج ارزیابی برای تغییرات در حداقل نرخ بازده جذاب میتواند در تصمیمگیری موثر باشد (دفتر تجاریسازی و انتقال فناوری، ۱۳۹۱).

۲-۴-۲ شاخصها و معیارهای ارزیابی اقتصادی

چندین معیار برای سنجش سود وجود دارد. بعضی از این معیارها اندازه سود را در یک مقطع زمانی نشان میدهد و بعضی دیگر نرخ بازده سرمایهگذاری را در هر دوره زمانی که سرمایه در جریان کاربری است نشان میدهد. بعضی از این معیارها عبارتند از:
۱- ارزش خالص فعلی
۲- نسبت سود- هزینه
۳- نرخ بازده
۴- دوره بازگشت سرمایه

۲-۴-۲-۱ ارزش خالص فعلی(NPV)

ارزش خالص فعلی پروژه به معنای ارزش بهدست آمده ناشی از تنزیل جداگانه خالص درآمد برای هرسال، در تمام طول عمر پروژه با نرخ ثابت و از پیش تعیین شده تنزیل میباشد. این تفاوت از زمانی که اجرای پروژه باید شروع شود تنزیل میشود. ارزش خالص فعلی پروژه از فرمول زیر محاسبه میشود.
ارزش حال مجموع سودهای حاصل در طول عمر پروژه=
که در این فرمول TR نشان دهنده درآمد، TC نشان دهنده هزینه، n عمر پروژه و j نشان دهنده سال عمر پروژه میباشد.
نرخ تنزیل باید با نرخ واقعی بهره وامهای بلندمدت در بازار سرمایه برابر باشد. اما به دلیل اینکه بازار سرمایه متشکلی در کشور وجود ندارد نرخ تنزیل را میتوان نرخ بهره رایج در بازار غیررسمی، نرخ بهره بانکهای خصوصی در وامهای بلند مدت، نرخ بهره بانکی رسمی و یا هزینه فرصت سرمایه (حداقل نرخ بازدهای که سرمایهگذار کمتر از آن نرخ را برای سرمایهگذاری مقرون به صرفه نداند) لحاظ کرد. اگر محدودیت بودجه وجود نداشته باشد تمام پروژههای مستقل که ارزش خالص فعلی آنها بزرگتر یا مساوی صفر باشد قابل قبولند. یعنی سودمندی حاصل از این پروژهها بیشتر یا مساوی حداقل نرخ بازده جذاب سرمایهگذاری میباشد (شادمانی و صالح، ۱۳۸۶).
در صورتی که ارزش خالص فعلی مثبت باشد قابلیت سوددهی سرمایهگذاری در این پروژه بیشتر از نرخ تنزیل خواهد بود. اگر منفی باشد یعنی قابلیت سوددهی کمتر از نرخ تنزیل است و اگر NPV برابر صفر باشد یعنی قابلیت سوددهی برابر نرخ تنزیل است. در این روش زمان انجام هزینهها و دریافت درآمدها (زمان نقدینگی) در ارزیابی پروژه مورد استفاده قرار میگیرد.

۲-۴-۲-۲ نسبت منافع- هزینه

نسبت منافع به هزینه، که به صورت نسبت منافع تنزیل شده به هزینههای تنزیل شده (منظور هزینه و درآمد به حال درآمده با نرخ تنزیل مشخص) در یک مقطع زمانی معین تعریف میکنند، شاخص نسبت سوددهی در یک پروژه است. از آنجا که بعضی از صرفهجوییها را میتوان به هزینه منفی تعبیر نمود ممکن است از مخرج کسر کم شود و یا به عنوان منافع به صورت کسر اضافه شود. همچنین در ضررهای حاصل از یک سرمایهگذاری که معمولا از منافع سرمایهگذاری (صورت کسر) کم میشود. در هر صورت ملاک قبول یک پروژه مستقل براساس نسبت سود- هزینه وقتی است که این نسبت بزرگتر یا مساوی یک باشد (لطفعلی‎پور، اسلامی گیسکی، ۱۳۸۶).

۲-۴-۲-۲-۱ فایدههای طرح

منظور از فایدههای طرح، مجموعه منافع مالی و بهبود شرایط پیشبینی شده جامعه (یا هر یک از ذینفعان) ناشی از احداث، توسعه و اجرای کامل طرح مورد نظر است. در تحلیل مالی ارزشیابی

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

آثار طرح با محاسبه فایده مستقیم انجام میپذیرد، درصورتی که در تحلیل اقتصادی، ارزشیابی آثار طرح باید به طور جامع و در چهارچوب اهداف و سیاستهای توسعه اقتصادی کشور صورت پذیرد.

۲-۴-۲-۲-۱-۱ فایدههای مستقیم یا اولیه

  • شامل نتایج فوری و بلافصل ناشی از اجرای طرح، مانند تولید برق آبی، افزایش تولید محصولات کشاورزی و جلوگیری یا کاهش خسارات سیل (در تحلیل اقتصادی).
  • درآمد ناشی از فروش فرآوردههای طرح به افراد ذینفع (در تحلیل مالی).

۲-۴-۲-۲-۱-۲ فایدههای غیرمستقیم (معطوف به غیر)[۵۰]

  • فایدههای پیشین و پسین ناشی از اجرای طرح [۵۱]مانند رشد صنایع، افزایش فایده بنگاههای تولیدکننده نهادههای لازم برای اجرای طرح، افزایش سطح عمومی مالیاتها و ایجاد اشتغال.