فایل های دانشگاهی

اجرای تحریم‌های یکجانبه علیه ایران از دیدگاه حقوق بین‌الملل- قسمت ۲

روش پژوهش ۸
روش جمع آوری اطلاعات ۸
ابزار گردآوری اطلاعات ۸
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۹
پیشینه پژوهش ۹
تعریف‌های عملیاتی متغیر‌های پژوهش ۱۳
فصل نخست: کلیات و مفاهیم ۱۵
۱ـ۱ مفاهیم ۱۶
۱ـ۱ـ۱ تعریف تحریم اقتصادی ۱۶
عکس مرتبط با اقتصاد
۱ـ۱ـ۲ انواع تحریم‌ها ۱۸
۱ـ۲ تاریخچه تحریم‌های اقتصادی دنیا ۱۹
۱ـ۲ـ۱ تاریخچه تحریم‌ها قبل از سال ۱۹۴۵ ۲۰
۱ـ۲ـ۲ تاریخچه تحریم‌ها بعد از سال ۱۹۴۵ ۲۱
فصل دوم: مبانی و دلایل تحریم‌های یکجانبه علیه ایران ۲۵
۲ـ۱ مبانی ۲۶
۲ـ۱ـ۱ تحریم‌های یکجانبه نقض اختیارات شورای امنیت ۲۶
۲ـ۱ـ۲ انحراف تحریم‌های یکجانبه از رهنمودهای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد ۲۶
۲ـ۱ـ۳ موضع انفرادی و جمعی کشورها ۲۷
۲ـ۱ـ۴ مغایرت تحریم‌های یکجانبه با حقوق بشر ۲۷
۲ـ۱ـ۵ فقدان دادرسی منصفانه از سوی شهروندان ۲۸
۲ـ۱ـ۶ تحریمِ حق ملت و نه تخلف دولت ۲۸
۲ـ۱ـ۷ تحریم‌های یکجانبه به مثابه نقض غرض ۲۹
۲ـ۱ـ۸ تحریم به دلیل حق هسته‌ای نافی حق تعیین سرنوشت ۲۹
۲ـ۱ـ۹ تحریم‌های یکجانبه نقض تعهدات قراردادی برخی از دولتها ۲۹
۲ـ۱ـ۱۰ تعارض تحریم یکجانبه با نظم نوین اقتصادی ۳۰
۲ـ۱ـ۱۱ تعارض تحریم یکجانبه با اصل حاکمیت بر منابع طبیعی ۳۰
۲ـ۱ـ۱۲ ممنوعیت تحریم‌های یکجانبه با ویژگی فراسرزمینی ۳۱
۲ـ۲ دلایل و دیدگاه‌های حقوقی تحریم‌های یکجانبه بین‌المللی علیه ایران ۳۱
۲ـ۲ـ۱ تحریم‌های دولتها علیه یکدیگر ۳۲
۲ـ۲ـ۲ تحریم‌های جمعی توسط سازمان ملل متحد ۴۰
۲ـ۲ـ۳ اثرات تحریم‌ها ۴۲
۲ـ۳ دیدگاه‌های تحریم‌های یکجانبه ۴۴
۲ـ۳ـ۱ استناد قانونی ۴۴
۲ـ۳ـ۲ رویکرد یک سویه ۴۵
۲ـ۳ـ۳ نقض حقوق بشر ۴۶
۲ـ۳ـ۴ ممنوعت منع توسل به زور در منشور سازمان ملل متحد ۴۷
۲ـ۳ـ۵ مشروعیت تحریم در حقوق بین‌الملل ۴۹
۲ـ۴ قطعنامه‌های مربوط به تحریم ایران ۵۰
فصل سوم: مشروعیت اعمال تحریم‌های یکجانبه از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر تحریم‌ها علیه ایران ۵۸
۳ـ۱ مشروعیت تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل ۵۹
۳ـ۱ـ۱ نظریه مشروعیت مطلق تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل ۵۹
۳ـ۱ـ۲ نظریه مشروعیت نسبی تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل ۶۱
۳ـ۱ـ۳ نظریه عدم مشروعیت تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل ۶۴
۳ـ۲ نسبت تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل اقتصادی ۶۴
۳ـ۳ تحریم‌ها علیه ایران و نتایج آن ۶۷
۳ـ۳ـ۱ تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در گذر تاریخ ۶۷
۳ـ۳ـ۲ نتایج تحریم‌ها علیه ایران ۷۱
۳ـ۴ محدودیت‌های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم‌های اقتصادی به موجب اصول حقوق بین‌الملل ۷۴
۳ـ۴ـ۱ اصل ضرورت تحریم‌های اقتصادی ۷۴
۳ـ۴ـ۲ اصل تناسب تحریم‌های اقتصادی ۷۵
۳ـ۴ـ۳ اصل انسانی بودن تحریم‌های اقتصادی ۷۶
۳ـ۵ قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت ۷۶
۳ـ۶ فقدان مبنای حقوقی تحریم‌ها علیه ایران ۷۷
۳ـ۷ سازمان ملل و تحریم‌ها ۷۸
۳ـ۸ تحریم‌ها و حقوق بشر ۷۹
۳ـ۹ اثر بخشی تحریم‌ها ۸۰
۳ـ۱۰ فراسرزمینی بودن تحریم‌های یک جانبه ۸۰
۳ـ۱۱ اقدامات متقابل و افزایش تحریم‌ها علیه ایران ۸۲
۳ـ۱۲ چهارچوب اختیارات آمریکا در اعمال تحریم‌های یک جانبه اقتصادی ۸۵
۳ـ۱۲ـ۱ قانون تجارت با دشمن ۸۵
۳ـ۱۲ـ۲ قانون اداره صادرات ۸۷
۳ـ۱۲ـ۳ قانون اداره صادرات در دهه ۱۹۹۰ ۸۸
۳ـ۱۲ـ۴ قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی ۸۹
نتیجه‌گیری ۹۲
پیشنهادها ۹۶
منابع و مآخذ ۹۹
چکیده انگلیسی ۱۰۲

 

چکیده

 

جهان امروز متأثر از اوضاع و احوال اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی می‌باشد و پیکره آن به گونه‌ای شکل گرفته است که ادامه حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک کشور را بدون رابطه با کشور‌های دیگر تقریباً غیرممکن نموده است. تحریم‌های بین‌المللی اغلب به عنوان ابزار سیاست خارجی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی صورت می‌گیرد و دولت‌های بزرگ به آن متوسل می‌شوند.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
استفاده از تحریم‌های اقتصادی به منظور دستیابی و اجرای مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست. دولت‌ها به دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریم‌های اقتصادی متوسل گردیده‌اند. کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان تاکنون از حربه‌های اقتصادی به عنوان یکی از اهرم‌های فشار مادی و معنوی علیه کشور‌های مورد نظر که از اهداف سیاسی خارجی کشور تحریم کننده پیروی نمی‌کنند استفاده کرده و علیرغم مذمومیت این عمل، آن را به کار گرفته و در حال حاضر بیشتر این تحریم‌ها مشروعیت قانونی ندارد.
پژوهش حاضر، با طرح این فرض که تحریم اقتصادی در روابط میان کشور‌ها به طور قطعی و کامل نامشروع نیست، به عبارتی توسل به تحریم اقتصادی توسط یک کشور علیه کشور دیگر اگرچه یک عمل پسندیده نمی‌باشد اما از جهت حقوقی یک عمل نامشروع و غیرحقوقی نبوده و تحقق آن لازم دست تحت شرایطی صورت پذیرد تا مشروعیت خود را حفظ کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *