فایل های دانشگاهی

اثر کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک برخصوصیات کمی، کیفی و افزایش ماندگاری فلفل دلمه¬ای- قسمت ۲

۲-۴-۳-۱-نقش جیبرلین در طویل شدن سلولها ۲۶
۲-۴-۳-۲- نقش جیبرلین در گلدهی ۲۶
۲-۴-۳-۳- نقش جیبرلین در پارتنوکارپی ۲۶
۲-۴-۳-۴- نقش جیبرلین در طویل شدن ریشه ۲۶
۲-۴-۳-۵- نقش جیبرلین در رشد برگ ۲۶
۲-۴-۳-۶- نقش جیبرلین در سبزکردن بذور ۲۶
۲-۴-۳-۷- نقش جیبرلین در عملکرد گیاه ۲۷
۲-۴-۳-۸- نقش جیبرلین در بزرگی و درشتی میوه ۲۷
۲-۴-۳-۹- نقش جیبرلین درکیفیت میوه ۲۷
۲-۴-۳-۱۰- نقش جیبرلین در به عقب انداختن رسیدن میوه ها ۲۷
۲-۴-۳-۱۱- نقش جیبرلین در دیر برداشت کردن میوه ها ۲۸
۲-۴-۳-۱۲- نقش جیبرلین در پا بلند کردن گیاهان پاکوتاه ۲۸
۲-۵- چیتوزان و نقش آن در پس از برداشت ۲۸
۲-۶- پوشش سلوفان ۳۰
۲-۷- مشکلات قبل و پس از برداشت فلفل دلمهای ۳۰
فصل سوم ۳۲
مواد و روشها ۳۲
۳-۱- آزمایش اول: بررسی اثر محلولپاشی با کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک بر صفات کمی، کیفی و رویشی فلفل دلمهای در شرایط کشت در مزرعه ۳۳
۳-۱-۱- ویژگیهای محل و زمان اجرای آزمایش ۳۳
۳-۱-۲- ویژگیهای خاک و آب در مزرعه ۳۳
۳-۱-۳- رقم مورد استفاده ۳۴
۳-۱-۴- طرح آزمایشی ۳۴
۳-۱-۵- مراحل اجرای آزمایش و مراقبتهای مزرعه ۳۴
۳-۱- ۶- اعمال تیمارها ۳۵
۳-۱-۷- زمان و روش نمونهبرداری ۳۵
۳-۱-۸- صفات مورد ارزیابی ۳۵
۳-۱-۸-۱- صفات مربوط به میوه ۳۶
۳-۱-۸-۱-۱- صفات فیزیکی و ظاهری ۳۶
۳-۱-۸-۱-۱-۱- عملکرد و تعداد میوه ۳۶
۳-۱-۸-۱-۱-۲- طول، قطر و شاخص شکل میوه ۳۶
۳-۱-۸-۱-۱-۳- وزن، حجم و چگالی میوه ۳۶
۳-۱-۸-۱-۱-۴- ضخامت گوشت میوه ۳۶
۳-۱-۸-۱-۱-۵- سفتی بافت میوه ۳۷
۳-۱-۸-۱-۱-۶- پوسیدگیگلگاه و آفتاب سوختگی بافت میوه ۳۷
۳-۱-۸-۱-۲-صفات بیوشیمیایی میوه ۳۷
۳-۱-۸-۱-۲-۱- مواد جامد محلول(TSS) 37
۳-۱-۸-۱-۲-۲- درصد اسید کل و pH آب میوه ۳۷
۳-۱-۸-۱-۲-۳-ویتامینث در بافت میوه ۳۷
۳-۱-۸-۱-۲-۴- فنل کل در بافت میوه ۳۸
۳-۱-۸-۱-۲-۵- ظرفیت آنتیاکسیدانی در بافت میوه ۳۹
۳-۱-۸-۱-۲-۶-محتوای مالوندیآلدئید در بافت میوه ۴۰
۳-۱-۸-۱-۲-۷- نشت یونی بافت میوه ۴۰
۳-۱-۸-۱-۲-۸- محتوای کلروفیل و کارتنوئید بافت میوه ۴۰
۳-۱-۸-۱-۲-۹- وزن خشک میوه ۴۰
۳-۱-۸-۲- صفات رویشی گیاه ۴۱
۳-۱-۸-۲-۱- طول میانگره، ارتفاع و عرض بوته ۴۱
۳-۱-۸-۲-۲- تعداد شاخه ۴۱
۳-۱-۸-۲-۳- سطح برگ ۴۱
۳-۱-۸-۲-۴- وزن خشک ساقه، برگ و ریشه ۴۱
۳-۱-۸-۲-۵- تعداد ریشه جانبی ۴۱
۳-۱-۸-۲-۶- قطر طوقه ۴۱
۳-۱-۸-۲-۷- محتوای کلروفیل و کارتنوئید در برگ ۴۱
۳-۲- آزمایش دوم: بررسی اثر کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک قبل از برداشت، بر صفات کیـفی و مقاومت به سرما در میوه های فلفل دلمهای طی زمان انبارمانی ۴۲
۳-۲-۱- تعیین درصد آلودگی یا بیماری قارچی ۴۳
۳-۲-۲- تعیین درجه سرمازدگی ۴۳
۳-۲-۳- تعیین میزان بازارپسندی (رنگ و ظاهر) ۴۳
۳-۳- آزمایش سوم: بررسی اثر کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک قبل از برداشت و برهمکنش آن با پوششهای سلوفان و چیتوزان بر صفات کیفی فلفل دلمهای در انبار ۴۴
۳-۴- آزمایش چهارم: بررسی اثر چیتوزان بر کنترل پوسیدگی نرم فلفل دلمهای در انبار ۴۵
۳-۴-۱- تهیه سوسپانسیون ۴۵
۳-۴-۲- تهیه واکس چیتوزان ۴۶
۳-۵-مواد مصرفی در اجرای آزمایشها ۴۶
۳-۶- آنالیز آماری ۴۶
فصل چهارم ۴۷
نتایج و بحث ۴۷
۴-۱-۱- نتایج آزمایش اول: بررسی اثر محلولپاشی با کلریدکلسیم واسیدجیبرلیک بر صفات کمی، کیفی و رویشی فلفل دلمهای در شرایط کشت در مزرعه ۴۸
۴-۱-۱-۱- نتایج مربوط به صفات میوه ۴۸
۴-۱-۱-۱-۱- اثر تیمارها بر صفات رویشی میوه ۵۱
۴-۱-۱-۱-۲- اثر تیمارها بر پوسیدگی گلگاه و آفتاب سوختگی میوه ۵۱
۴-۱-۱-۱-۳- اثر تیمارها بر ضخامت گوشت و سفتی بافت میوه ۵۱
۴-۱-۱-۱-۴- اثر تیمارها بر مواد جامد محلول میوه ۵۲
۴-۱-۱-۱-۵- اثر تیمارها بر pH و اسید کل ۵۲
۴-۱-۱-۱-۶- اثر تیمارها بر ویتامینC، ظرفیت آنتی اکسیدان و فنل کل ۵۲
۴-۱-۱-۱-۷- اثر تیمارها بر کلروفیل میوه ۵۲
۴-۱-۱-۲- نتایج مربوط به صفات گیاه فلفل دلمهای ۵۴
۴-۱-۱-۲-۱- اثر تیمارها بر وزن خشک شاخه و ریشه ۵۶
۴-۱-۱-۲-۲- اثر تیمارها بر طول ساقه و میانگره ۵۶
۴-۱-۱-۲-۳- اثر تیمارها بر شاخه اصلی و شاخه فرعی ۵۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *